Hlavné menu

Didaktická technika

Didaktická technika

(notebooky, dataprojektory s príslušenstvom a prenosné audio prehrávače CD)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazka podľa § 9 ods.9 o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktné osoby: Mgr. Andrea Kalafutová, Mgr. Jana Sabová
Telefón: 02/ 2046 2128, 02/2046 2306
E-mail: andrea.kalafutova@employment.gov.sk ; j.sabova@centrum.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Didaktická technika pre realizovanie jazykového vzdelávania (2x notebook, 2x dataprojektor s príslušenstvom a 4x prenosný audio prehrávač CD so vstupom USB)

4 . Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava :

6. Stručný opis zákazky

Špecifikácia zákazky - technické parametre – príloha 1

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
30191140-7 (spätné projektory); 30213100-6 (prenosné počítače); 32331300-5 (prístroje na prehrávanie zvuku);

8. Celkové množstvo alebo rozsah
2 ks notebooky s operačným systémom a s príslušenstvom
2 ks dataprojektor s príslušenstvom
4 ks prenosné audioprehrávače CD so vstupom USB

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1.968,18 EUR

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: najneskôr do 10 kalendárnych dní od podpisu zmluvy

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena zákazky pri splnení požadovaných minimálnych technických parametrov a dodaní požadovaného príslušenstva: k cenovej ponuke je potrebné vypísať tabuľku v súbore Excel – príloha 2.
Minimálne technické parametre – príloha 1.
Okrem uvedenia cenovej ponuky v tabuľke (príloha 2) a popisu technických parametrov konkrétnych ponúkaných výrobkov spolu s taxatívne vymenovaným príslušenstvom v základnej cene, Vás žiadame uviesť k ponuke aj cenu požadovaného príslušenstva, ktoré je nad rámec základnej ceny.

12. Použije sa elektronická aukcia:
Nie

13. Podmienky účasti - pri realizácii VO:
Podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky.

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2 ( andrea.kalafutova@employment.gov.sk a v kópii na adresu: j.sabova@centrum.sk ).

14. Termín predloženia cenovej ponuky:
Dátum a čas: do 25. 08. 2014 do 11.00 hod.

15. Doplňujúce informácie
Zákazka sa realizuje v rámci multicieľového národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR. ITMS kódy: 27140130196 a 27130330028.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk .

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Prílohy:

1 - technické parametre
2 - tabuľka na spracovanie cenovej ponuky

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti