Hlavné menu

Elektro - mechanický čistič potrubia s príslušenstvom

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Meno: Radoslav Valentík
Telefón: 0917 521 950
E-mail: radoslav.valentik@employmnet.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Elektro - mechanický čistič potrubia s príslušenstvom

4. Druh zákazky:
tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky:
Elektrický stroj na čistenie trubiek 20 - 150 mm
Pohonná jednotka s pohonom ozubeným remeňom bezúdržbovým,kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiace hadice
6 delených špirál 16 x 2,3 m vo špirálovom koši
Priamy vrták 16
Súdkovitý vrták 16
Ozubený listový vrták 16/25
Kolík na rozpojovanie špirál 16
5 delených špirál 22 x 4,5 mv koši na špirály
Priamy vrták 22
Vyťahovací vrták 22
Lievikovitý vrták 22
Ozubený listový vrták 22/35
Kolík k rozpojovanie špirál 22
2 páry vodiacich rukavíc
Kufor z oceľového plechu na každú sadu náradia

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
43830000-0

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
1ks

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
1600 ,- EUR bez DPH

10. Lehota dodania :
do 31.08.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia:
Nie

13. Podmienky účasti
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
dňa 13.08.2013 do 12,00hod

15. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti