Hlavné menu

Kamera č.1

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Telefón: 20462085
E-mail: lukac@employment.gov.sk
Internetová adresa: www. employment. gov. sk

3. Názov predmetu zákazky:

Kamera č.1

4 Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
MPSVR SR Špitálska č. 4,6,8, Bratislava

6. Stručný opis zákazky

1 ks Analógová kamera otočná
Speed dome kamera s ¼“ CCD čipom, rozlíšenie minimálne 620 TVr., analógový výstup BNC, kryt IP65, režim deň/noc IRcut filter, citlivosť 0,6 lux vo farbe bez integrácie pri F=1,4 v ČB 0,05 lux bez integrácie pri F=1,4 s optickým zoomom minimálne 35x, ohnisko pri zoome do diaľky minimálne 110 mm, digitálny zoom minimálne 10x, konzola na uchytenie kamery na roh budovy. Možnosť ovládania kamier manuálne alebo nastavenie automatického režimu ,možnosť automatického prepínania denného a nočného režimu snímania, možnosť programovania trás kamier, minimálny počet presetov 200, minimálne 6 automatických programovateľných trás kamery, 1x Autopan trasa, minimálne 2x Patrol joysticková autotrasa, 2x Preset sekvenčná autotrasa 1x Autrotrack autotrasa, minimálne privátnych zón 8, protokol ovládania kamery RS485 Panasonic, automatické zaostrovanie, nastavenie ohniska, automatické riadenie clony, kompenzácia proti svetla, kamery musia byť odolné voči nepriaznivým vplyvom poveternostných podmienok.

Zhotoviteľ v rámci odovzdania diela odovzdáva objednávateľovi:
- odovzdávací protokol
- manuál / návod / k obsluhe v slovenskom jazyku

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

35125300-2

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Kamerový systém doplniť otočnou kamerou požadovaných technických parametrov.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
6 500 ,- EUR bez DPH, t.j. 7 800 € vrátane 20 % DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Do 40 kalendárnych dní od podpísania objednávky.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Obhliadka miest dodania a umiestnenia predmetu zákazky. Obhliadka bude možná v dňoch 18.2,19.2 a 21.2.2014

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
28.2.2014

15. Doplňujúce informácie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti