Hlavné menu

Kontrola protipožiarnej techniky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Meno: Radoslav Valentík
Telefón: 0917 521 950
E-mail: radoslav.valentik@employmnet.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Kontrola protipožiarnej techniky

4.Druh zákazky :
Služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky :
Kontrola hasiacich prístrojov – 175ks
Kontrola hydrantov – 64ks
Tlaková skúška hasiacich prístrojov cca – 80ks
Tlaková skúška požiarnych hadíc – 74ks
Práca + dopravné náklady spojené zo zákazkou
Záznam o kontrole

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
35111320-4

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
Kontrola hasiacich prístrojov – 175ks
Kontrola hydrantov – 64ks
Tlaková skúška hasiacich pristrojov cca – 80ks
Tlaková skúška požiarnych hadíc – 74k

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
1800- EUR bez DPH

10. Lehota dodania:
do 31.07.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :
dňa 19.07.2013

15. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti