Hlavné menu

Nákup štatistického softvéru IBM SPSS Statistics s modulom Regression

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba: Ing. Denisa Žatkovičová
Telefón: 02/2046 2007
E-mail: denisa.zatkovicova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Nákup štatistického softvéru IBM SPSS Statistics s modulom Regression alebo jeho funkčný ekvivalent

4. Druh zákazky
tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
MPSVR SR, Sekcia riadenia ESF, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky
Nákup štatistického softvéru IBM SPSS Statistics s modulom Regression: 2 licencie IBM SPSS Statistics Base + modul IBM SPSS Regression (na účely counterfaktuálneho hodnotenia financovaného z grantu Európskej komisie – Dohoda VS/2014/0072 – Pilotné porovnávacie hodnotenie vplyvu samostatnej zárobkovej činnosti a absolventskej praxe) s 12 mesačnou technickou podporou, alebo jeho funkčný ekvivalent.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci predmetu zákazky - 5 človekodní (40 človekohodín) na realizáciu školení/konzultácie.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48463000-1 Softvérový balík pre štatistiku

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Nákup štatistického softvéru IBM SPSS Statistics s modulom Regression: 2 licencie IBM SPSS Statistics Base + modul IBM SPSS Regression (na účely counterfaktuálneho hodnotenia financovaného z grantu Európskej komisie – Dohoda VS/2014/0072 – Pilotné porovnávacie hodnotenie vplyvu samostatnej zárobkovej činnosti a absolventskej praxe) s 12 mesačnou technickou podporou, alebo jeho funkčný ekvivalent.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci predmetu zákazky - 5 človekodní (40 človekohodín) na realizáciu školení/konzultácie.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
8 240 ,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Lehota dodania tovaru do 15.7.2014

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Uchádzač priloží k ponuke kópiu oprávnenia na podnikanie potvrdenú originálnym podpisom štatutárneho zástupcu firmy a firemnou pečiatkou(postačuje kópia z internetu podpísaná a opečiatkovaná). Uchádzač je certifikovaný na predaj v zmysle predloženej ponuky na Slovensku. Uchádzač je povinný v ponuke predložiť originál alebo úradne overenú kópiu potvrdenia o oprávnenosti dodať predmet zákazky.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Uchádzač doručí ponuku klasickou poštou na adresu uvedenú v bode 1, alebo osobne do podateľne MPSVR SR v čase do 30.6.2014 do 9,00 hod.
Výrazne označí obálku „NEOTVÁRAŤ - SÚŤAŽ IBM SPSS“ na prednej strane. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi.

15. Doplňujúce informácie
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva na dodanie tovaru.

Ponuka musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača (IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu), kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu
2. Doklad o oprávnení na predaj software
3. Potvrdenie o oprávnenosti dodať predmet zákazky
4. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuky

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Bratislave dňa 18.06.2014

Ing. Albert Németh

generálny riaditeľ sekcie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti