Hlavné menu

Doplnenie kamerového systému

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Telefón: 20462085
E-mail: lukac@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Doplnenie kamerového systému

4. Druh zákazky
tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska č. 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky
1 ks Analógová kamera otočná

Speed dome kamera s ¼“ CCD čipom, rozlíšenie minimálne 620 TVr., analógový výstup BNC, kryt IP65, režim deň/noc IRcut filter, citlivosť 0,6 lux vo farbe bez integrácie pri F=1,4 v ČB 0,05 lux bez integrácie pri F=1,4 s optickým zoomom minimálne 35x, ohnisko pri zoome do diaľky minimálne110 mm, digitálny zoom minimálne 10x, konzola na uchytenie kamery na roh budovy. Možnosť ovládania kamery manuálne alebo nastavenie automatického režimu, možnosť automatického prepínania denného a nočného režimu snímania, možnosť programovania trás kamier, minimálny počet presetov 200, minimálne 6 automatických programovateľných trás kamery, 1x Autopan trasa, minimálne 2x Patrol joysticková autotrasa, 2x Preset sekvenčná autotrasa 1x Autrotrack autotrasa, minimálne privátnych zón 8, protokol ovládania kamery RS485 Panasonic, automatické zaostrovanie, nastavenie ohniska, automatické riadenie clony, kompenzácia protisvetla, kamera musí byť odolná voči nepriaznivým vplyvom poveternostných podmienok.

Zhotoviteľ v rámci odovzdania diela odovzdá objednávateľovi: - - -odovzdávací protokol
-manuál / návod / k obsluhe v slovenskom jazyku

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
35125300-2

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Kamerový systém doplniť otočnou kamerou požadovaných technických parametrov

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
3 000 ,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Do 30 kalendárnych dní od podpísania objednávky

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
-Obhliadka predmetu zákazky
-Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
26.7.2013

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti