Hlavné menu

Podpora prevádzky systému Elektronické pracovné výkazy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 1


Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba : Ing. Branislav Švač
Telefón: 02/2046 2613
E-mail: branislav.svac@emplyoment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Podpora prevádzky systému Elektronické pracovné výkazy

4. Druh zákazky

tovar / služba / stavebná práca

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sekcia riadenia ESF, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia. V rámci tejto zodpovednosti je povinný zamedziť neefektívnym výdavkom.
S cieľom zabezpečiť túto úlohu verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie.

Predmetom tejto zákazky je zabezpečovanie podpory systému, odstraňovanie vzniknutých chýb a nedostatkov. ePV sa budú využívať v programovom období 2007-2013 a rovnako aj 2014-2020.
Požiadavky kladené na softvérový produkt - aplikáciu:
· Implementácia a definovanie postupov zabezpečenia elektronického predkladania pracovných hárkov prijímateľmi (obligatórne náležitosti pracovných hárkov sú dané dokumentmi ministerstva)
· Web rozhranie pre vstup do aplikácie
· Každý užívateľ aplikácie bude mať svoj unikátny identifikátor, ktorý umožní monitorovanie činnosti užívateľa v aplikácii
· Aplikácia zabezpečí neprekrývanie výdavkov medzi jednotlivými pracovnými hárkami v rámci jedného projektu, ako aj medzi viacerými projektmi navzájom

Systém ePV je dostupný na adrese: https://pracovnevykazy.employment.gov.sk/

Opis systému:
Použité technológie: OS Linux - distribúcia CentOS, Framework Ruby on Rails / Programovacie jazyky PHP, HTML5, Java script, Projektové riadenie pomocou Git, Redmine / Aplikačný server Phusion Passenger / HTTP server = Nginx / dokumentačný softvér HelpNDoc3
Použitá architektúra: Server - Klient
Riešenie systému: K serveru sa pristupuje virtuálnym VPN tunelom zabezpečeným SSH kľúčmi. Každá fáza je ukončená releasom označeným ako verzia 1.x Aktuálne je verzia 1.2, verzia 1.0 bola nedokončená verzia po predchádzajúcom kóderovi.
Charakteristika klienta: odosielateľ požiadaviek je považovaný za klienta iniciuje požiadavky
čaká a prijíma odpovede pripája sa na virtuálny server v jeden čas umiestnený v dátovom sklade MPSV SR typicky sa ovplyvňuje s koncovými užívateľmi, ktorý používajú grafické užívateľské rozhranie
Charakteristika Servera: prijímateľ požiadavky, ktorá je zaslaná klientom pasívny (slave) čaká na požiadavky od klienta prijíma požiadavky, spracúva ich a následne odpovedá zvyčajne akceptuje pripojenia od väčšieho množstva klientov typicky sa priamo neovplyvňuje s koncovými užívateľmi

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

CPV 72212325-3 (Služby na vývoj softvéru na vytváranie formulárov),

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
Minimálne 200 hodín podpory, podpora počas 9 mesiacov

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
5 346,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania :
9 mesiacov

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk sú:
1. hodina poskytovania služby zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH, váha kritéria 100 %
Pri hodnotení kritéria č.1 sa bude vychádzať z najnižšej sumy za hodinu poskytovania služby
zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH, ktorej sa pridelí plný počet bodov – 100 - a ostatným uchádzačom sa pridelí počet bodov podľa nasledovného vzorca:
p = ( h(n) / h(x) ) x 100
kde: p – počet bodov
h(x) – hodina poskytovania služby zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH hodnoteného uchádzača
h(n) - najnižšia suma za hodinu poskytovania služby zabezpečenie podpory systému ePV vrátane DPH

Takto vypočítané body sa budú zaokrúhľovať na dve desatinné miesta t.j. nadol, ak je tretie desatinné číslo menšie ako 5; nahor, ak je tretie desatinné číslo rovné alebo väčšie ako 5.
S úspešným uchádzačom, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov hodnotené kritéria , bude následne uzatvorená zmluva .

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu. Postačuje vytlačený doklad z internetu, ktorý bude podpísaný a opečiatkovaný.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :
Dátum a čas: dňa 07.08.2015
Do podateľne osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č.1
Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi.

15. Doplňujúce informácie :
Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke s označením:
- adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača
- názov predmetu obstarávania „Úprava a podpora prevádzky systému Elektronické pracovné výkazy“
- výrazné označenie: „Súťaž – neotvárať“ na prednej strane
Ponuka musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača

    • Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu
    • Kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu

2. Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 13
3. Návrh na plnenie kritérií
Lehota viazanosti ponuky: do 31.10.2015

16. Ostatné :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:
Zmluva o podpore počítačového programu

V Bratislave dňa 31.07.2015

Ing. Albert Németh
generálny riaditeľ sekcie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti