Hlavné menu

Pozáručný servis tlačiarní a multifunkčných zariadení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 1Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)


1. Názov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:

Ing. Lukáš Zemko
Telefón: 02/20462182
E-mail: lukas.zemko@employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Pozáručný servis tlačiarní a multifunkčných zariadení

4. Druh zákazky:

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

MPSVR SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky:

Uvedený v prílohe výzvy

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

50323200-7

34913000-0

8. Celkové množstvo alebo rozsah - viď príloha

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

19 999 € bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:

Do vyčerpania maximálnej predpokladanej hodnoty zákazky

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Cena celkom za celý predmet zákazky

12. Použije sa elektronická aukcia:

Nie

13. Podmienky účasti:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:

Dátum a čas: dňa 11.09.2013 do 12:00 hod.

15. Doplňujúce informácie:

.....................

16. Ostatné:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.


PRÍLOHY: Podmienky predmetu zákazky

Podmienky predmetu zákazky :


Pozáručný servis požadujeme vykonávať za nasledovných podmienok:

  • reakčný čas od nahlásenia poruchy do nástupu na jej diagnostiku – 8 hod.
  • doba na odstránenie poruchy – 24 hod.
  • nahlasovanie porúch v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.
  • všetky náhradné diely musia byť nové, nepoužité

Cenu prosíme zostaviť podľa nasledovných kritérií:

  • cena za prácu – podľa tabuľky č. 1 k tejto výzve – zahŕňa dopravu, výmenu vadného dielu a likvidáciu nefunkčného dielu v požadovanom termíne
  • cena za vybrané náhradné diely – podľa tabuľky č. 2 k tejto výzveNávrh na plnenie kritéria:

Tabuľka č.1

Kritérium

Cena bez DPH v €

Hodnota DPH:

Cena s DPH

v €

Predpokladaný rozsah hodín

Cena s DPH * predpokladaný rozsah hodín

Cena práce v € / hod.

170

Tabuľka č. 2

Typ

Predpo-kladané množstvo

Diely

Názov

Jedn. cena náhradného diela v € bez DPH

Jedn. cena náhradného diela v € s DPH

Jedn. cena s DPH * Predpo-kladané množstvo

HP Color LaserJet 4730x mfp HP Color LaserJet 4730f mfp HP LaserJet Color CM4730 fsk

6

Q7503A/RM1-3146

Fuser Kit

12

Q7504A/RM1-3161

Transfer Kit

2

Q5997A

ADF Maintenance kit

HP LaserJet P2015d

1

RM1-4248

Fuser Kit

14

Q7804-60001

HP Formatter

1

RC2-0303

Pressure roller

1

RM1-4279

Transfer roller

HP Color LaserJet 6040 mfp HP Color LaserJet 6030f mfp

2

CB458A

Fuser Kit

1

CB463A

Transfer Kit

6

CB385A

Cyan Image Drum

6

CB386A

Yellow Image Drum

6

CB387A

Magenta Image Drum

8

CB384A

Black Image Drum

2

Q3938-67969

ADF maintenance kit

HP Color Laser Jet 3700dn

HP LaserJet 3700n Color

2

Q3656A /RM1-0430

Fuser Kit

4

Q3658A /RM1-0420

Transfer Kit

2

RM1-0456

Pick-up feed assy

HP LaserJet 1320

2

RM1-2337

Fuser Kit

1

RM1-2546

Separation Pad

22

RL1-0542

Precision roller

1

RC1-3630

Pressure roller

HP LaserJet 3380

1

RG9-1494

Fuser Kit

1

RL1-0303

Pick-up roller

1

Q3948-67904

ADF Roller+separation Kit

HP LaserJet 3390

1

RM1-2337

Fuser Kit

1

RL1-0542

Pick-up tray 2/3

1

Q3948-67904

ADF Roller+separation Kit

2

Q3658A /RM1-0420

Transfer Kit

1

RM1-0456

Pick-up feed assy

HP LaserJet 3800

1

RM1-2743

Fuser Kit

2

RM1-2759

Transfer Belt

2

RM1-2702

Pickup roller-tray 250 A4

HP LaserJet 4345x mfp

2

RM1-0102

Fuser Kit

6

Q2437/Q5999A/

Maintenance kit

1

RM1-0699

Transfer roller

HP LaserJet M2727nf

1

RM1-4248

Fuser Kit

2

RL1-0542

Precision roller

1

RM1-4253

Main Drive Assy

1

RL1-0540

Pick-up tray 2/3

HP LaserJet mfp 5035

1

RM1-2524

Fuser Kit

2

Q7833A

Maintenance kit

1

RM1-2485

Transfer roller

HP LaserJet P2055dn

2

RM1-6406

Fuser Kit

2

RL1-0542

Precision roller

1

RM1-6397

Separation pad tray 2

1

RM1-6414

Pick-up tray 2

Spolu v € bez DPH

Spolu v € s DPH

Spolu jedn. cena s DPH * Predpokladané množstvo

Spolu Tabuľka č.1 + č.2 (Cena s DPH * predpokladaný rozsah hodín + Spolu jedn. cena s DPH * Predpokladané množstvo )

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti