Hlavné menu

Projekt objektovej bezpečnosti MPSVR na Špitálskej ulici 4, 6, 8 v Bratislave

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Csizmaziová
Telefón: 02 / 2046 207
E-mail: vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Projekt objektovej bezpečnosti MPSVR na Špitálskej ulici 4, 6, 8 v Bratislave

4 Druh zákazky

tovar / služba / stavebná práca

5. Miesto dodania /poskytnutia predmetu zákazky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , Špitálska 4, 6, 8 v Bratislave

6. Stručný opis zákazky

*Analýza bezpečnostných rizík objektu MPSVaR.
*Návrh bezpečnostných štandardov s vyjadrením stupňov a spôsobov ochrany priestorov. Súčasťou štandardu je návrh ochrany perimetra, bezpečnostných zón a priestorov s osobitným režimom ochrany. Súčasťou štandardu je aj návrh základných režimových opatrení pre jednotlivé druhy priestorov.
*Návrh technického, organizačného a personálneho riešenia fyzickej a objektovej bezpečnosti. Návrh opatrení ochrany vonkajšieho perimetra a ochrany jednotlivých druhov priestorov. Návrh opatrení realizovať formou alternatív opatrení s vyjadrením približného cenového rozpätia.
*Návrh zmien predpisov pre oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti. Obsahom by mal byť návrh základných opatrení do SLA pre SBS a návrh režimových opatrení pre jednotlivé vyčlenené priestory objektu.
*Návrh školení pre oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti. Obsahom by mal byť návrh školení pre správcu objektu, vedúcich zamestnancov jednotlivých vymedzených priestorov v objekte MPSVaR.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo

8. Celkové množstvo alebo rozsah

P.č.

Činnosť

Počet hodín

1

Analýza zabezpečenia fyzickej a objektovej bezpečnosti.

96

2

Návrh bezpečnostných štandardov s vyjadrením stupňov a spôsobov ochrany priestorov.

96

3

Návrh technického, organizačného a personálneho riešenia fyzickej a objektovej bezpečnosti.

80

4

Návrh zmien predpisov pre oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti.

80

5

Návrh školení pre oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti.

32

Spolu

384

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19.900,00 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
do 31.12.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
· Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu
· Cenová ponuka
· Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. Ich splnenie preukáže podľa ust. § 28 zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledovných dokladov a to originálov alebo ich fotokópií:
1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) cit. zákona o verejnom obstarávaní - zoznam najmenej troch uzavretých zmlúv z predchádzajúcich troch rokov osobitne, t.j. za rok 2010, 2011 a 2012, ktorých predmet bol rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet tejto zákazky. Za obdobný charakter služieb budú považované aj analytické služby v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti posudzujúce súlad s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov, vypracovanie bezpečnostných zámerov a projektov, analýza bezpečnosti IS pre oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti, návrhy legislatívnych opatrení pre ochranu osobných údajov, realizácia bezpečnostných projektov IKT v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, návrh interných predpisov v oblasti bezpečnosti IKT a implementácii zariadení fyzickej bezpečnosti.
Zoznam zmlúv musí obsahovať:
názov alebo obchodné meno, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania objednávateľa,
zmluvnú cenu bez DPH,
príslušný rok plnenia predmetu zmluvy,
zmluvnú lehotu poskytnutia služieb,
meno, funkcia a telefónne číslo kontaktnej osoby objednávateľa pre možné overenie referencie.
2. podľa § 28 ods. 1 písm. d) cit. zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač preukáže, že je držiteľom platného certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2000 a porovnateľné pre oblasť IKT. Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre uvedené činnosti, predloží podrobný a úplný opis opatrení na zabezpečenie kvality predmetu zákazky v súlade s týmto certifikátom.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 7.10.2013 do 9:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.


Dátum vyhotovenia výzvy: 02.10.2013

......................................................

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti