Hlavné menu

Rekonštrukcia rozvodov TUV

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Meno: Eva Dvončová
Telefón: 02/2046 2195
E-mail: eva.dvoncova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia rozvodov TUV

4. Druh zákazky :
Stavebné práce

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky :
Demontáž a montáž tepelnej izolácie potrubí
Demontáž a montáž vodovodného potrubia, vrátane armatúr, guľových uzáverov
Tlaková skúška a dezinfekcia vodovodného potrubia
Doplnkové konštrukcie
Lešenie
Búracie práce, vŕtanie dier do betónu
Presun hmôt, montážnych kapacít, doprava

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
IA13-5, 4523 2150 - 8

8. Celkové množstvo alebo rozsah :

Popis položky

Množstvo výmera

Merná jednotka

Izolácie tepelné

Demontáž tepelnej izolácie potrubí trubicami z polyetylénu

400,00

m

Montáž tepelnej izolácie potrubia polyetylénovej hadice

400,00

m

Izolácia potrubia TUBOLIT DG 35x20 mm

100,00

m

Izolácia potrubia TUBOLIT DG 76x20 mm

200,00

m

Izolácia potrubia TUBOLIT DG 89x20 mm

100,00

m

Vnútorný vodovod

Potrubie vod. z oceľ. rúrok závitových pozinkovaných 11353 DN 80 - požiarna voda

100,00

m

Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80

400,00

m

Potrubie vodovodné plastové PE-Xa, D 32x4,4 mm

100,00

m

Potrubie vodovodné plastové PE-Xa, D 63x8,7 mm

200,00

m

Príplatok k potrubiu vodovodnému za čelnitý rozvod, zhotovenie žľabu D 32x4,4 mm

25,00

m

Príplatok k potrubiu vodovodnému za čelnitý rozvod, zhotovenie žľabu D 63x8,7 mm

50,00

m

Prepoj z oceľových rúr DN 25-50-80, pripojenie odbočiek

100,00

súb.

Montáž vodov. Armatúr s 2 závitmi G 1

5,00

ks

Montáž vodov. Armatúr s 2 závitmi G 2

4,00

ks

Montáž vodov. Armatúr s 2 závitmi G 3"

1,00

ks

Uzáver guľový voda PERFECTA, FF práčka 1"

5,00

ks

Uzáver guľový voda PERFECTA, FF práčka 2"

4,00

ks

Uzáver guľový voda PERFECTA, FF práčka 3"

1,00

ks

Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50

400,00

m

Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

400,00

m

Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií

100,00

kg

Oceľové doplnkové konštrukcie - uchytenie atypické, konzoly, závesy

100,00

kg

Ostatné

Lešenie - ľahké pracovné s plošinami

1,00

súb.

Búracie práce, vŕtanie dier do betónu

1,00

súb.

Presun hmôt, montážnych kapacít, ubytovanie a doprava

1,00

súb.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
29.999,99 EUR bez DPH

10. Lehota dodania:
31.10.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe na adresu (e-mail) kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 v lehote uvedenej v bode 14

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dňa 26.07.2013 do 12:00 hod.

15. Doplňujúce informácie
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia rekonštrukcie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti