Hlavné menu

Softvér a softvérová podpora manažmentu vzdelávania a vzdelávacích aktivít zamestnancov MPSVR SR na 14 mesiacov

Softvér a softvérová podpora manažmentu vzdelávania a vzdelávacích aktivít zamestnancov MPSVR SR

na 14 mesiacov

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazka podľa § 9 ods. 9 o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kalafutová
Telefón: 02/ 2046 2128
E-mail: andrea.kalafutova@employment.gov.sk
Mgr. Jana Sabová,
E-mail: j.sabova@centrum.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Softvér a softvérová podpora manažmentu vzdelávania a vzdelávacích aktivít zamestnancov MPSVR SR

4. Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava:
Obsahom poskytovaných služieb je dodanie softvéru so zameraním na vzdelávanie s inštaláciou s oftvéru na server objednávateľa a poskytnutie softvérovej podpory na požadované obdobie.

6. Stručný opis zákazky

Špecifikácia zákazky vrátane požadovaných funkcionalít softvéru :
Softvér (SW) so zameraním na oblasť vzdelávania s inštaláciou na server objednávateľa s prístupom k softvéru zo 4 koncových zariadení objednávateľa pre evidenciu vzdelávacích aktivít 240 účastníkov projektu – zamestnancov MPSVR SR na obdobie 14 mesiacov; s predpokladanou možnosťou používania softvéru po ukončení projektu na ďalšie obdobie a s možnosťou navýšenia počtu evidovaných zamestnancov vSW do 450 zamestnancov.
Do SW môžu aktívne vstupovať, zadávať údaje o účastníkoch vzdelávania, zaraďovať do kurzov, priraďovať lektorov a informovať účastníkov a pod. len manažéri vzdelávania z uvedených 4 prístupov.
Účastníci vzdelávania evidovaní v SW v počte 240 účastníkov vzhľadom na možnosť predčasného ukončenia účasti na projekte, resp. ukončenia pracovného pomeru, môžu byť nahradení v rámci SW v evidencii iným účastníkom – náhradníkom, čím sa celkový počet evidovaných účastníkov v SW nenavýši.
V cenovej ponuke žiadame uviesť aj ďalšie nevyhnutné náklady spojené :
- s inštaláciou softvéru a sfunkčnením softvéru v prostredí objednávateľa ;
- so zaškolením 4 užívateľov
- s nevyhnutným servisom počas dohodnutého 14 mesačného obdobia prevádzkovania softvéru v prostredí objednávateľa;
Verejný obstarávateľ požaduje uviesť nevyhnutné technické požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie softvéru týkajúce sa hardvéru (napr. nevyhnutná kapacita na serveri a požiadavky na koncové zariadenia užívateľov a pod.) a na softvér (týkajúce sa servera a takisto koncových zariadení).
Požadované funkcionality softvéru:
- evidencia a manažment vzdelávania s možnosťou prenosu – exportu vybraných základných údajov o zamestnancoch spracovaných v súbore EXCEL;
- evidencia absolvovaných vzdelávacích aktivít podľa zamestnancov vrátane špecifikácie absolvovanej vzdelávacej aktivity (názov, termín, dodávateľ, získané osvedčenia, náklady s tým spojené a pod.);
- prehľady uskutočnených vzdelávacích aktivít celkovo, sledovanie nákladov spojených so vzdelávaním celkovo, resp. podľa podskupín vzdelávacích aktivít, podľa zdroja financovania;
- vytváranie plánu vzdelávania jednotlivých zamestnancov zaradených do projektu;
- systém na zabezpečovanie hodnotenia vzdelávacích aktivít (spracovanie výstupov zo spätnej väzby – dotazníky, ankety);
- manažment vzdelávacích aktivít zabezpečovaných interne organizáciou (napr. v rámci projektu); plánovanie účasti na vzdelávaní, zapisovanie účastníkov do pravidelných kurzov alebo aj ad hoc aktivít; pri väčšom počte účastníkov prehľadné sledovanie účasti, možnosť analýzy účasti, úspešnosti účastníkov, evidencia lektorov priradzovaných ku vzdelávacím aktivitám, jednotlivým kurzom;
- sledovanie termínov periodického vzdelávania.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48190000-6 softvérový balík pre oblasť vzdelávania

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Softvér je určený pre evidenciu 240 účastníkov projektu – zameraného na vzdelávanie, vrátane prezenčných kurzov zabezpečovaných v priestoroch objednávateľa.
Prístupy pre 4 manažérov.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9.681,00 EUR

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 14 mesiacov

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena zákazky bez DPH pri splnení všetkých podmienok, požadovaných funkcií softvéru.

CENA ZA SOFTVÉR, VRÁTANE PODPORY so 4 prístupmi pre manažérov vzdelávania

Pri počte 240 evidovaných zamestnancov - účastníkov projektu v databáze SW s možnosťou prístupu 4 manažérov do evidencie:

Na 14 mesiacov

Cena v eur bez DPH

Cene v eur s DPH

Cena za školenia pre 4 zamestnancov – manažérov vzdelávania

Nevyhnutné náklady spojené s inštaláciou sfunkčnením SW v prostredí objednávateľa

Ďalšie predpokladané náklady spojené s prispôsobením SW na podmienky evidencie objednávateľa

Cena celkom

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti - pri realizácii VO:
Podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platného Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.
Uchádzač zároveň potvrdí svoje právo prevádzkovať, predávať konkrétny softvér a s ním súvisiacu softvérovú podporu, ktorý je predmetom zákazky, a to predložením dokladu o autorských právach, resp. iného zodpovedajúceho dokladu alebo čestného prehlásenie.
Úspešný uchádzač zároveň predloží aj návrh štandardnej zmluvy na poskytnutie požadovanej služby – licencie na softvér a softvérovej podpory na požadované obdobie so štandardnými podmienkami poskytovateľa s uvedením základných technických parametrov. Finálny návrh zmluvy s úspešným uchádzačom bude výsledkom rokovaní poskytovateľa a odboru právnych služieb objednávateľa.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu obom kontaktným osobám uvedeným v bode 2. : andrea.kalafutova@employment.gov.sk
a v kópii na adresu: j.sabova@centrum.sk

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: do 22.08.2014. do 09.00 h elektronicky na vyššie uvedené e-mailové adresy.

15. Doplňujúce informácie
Zákazka sa realizuje v rámci multicieľového národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR. ITMS kódy: 27140130196 a 27130330028.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk .

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk