Hlavné menu

Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z., STN 33 1500 a STN 33 2000-6

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Telefón: 20462085
E-mail: lukac@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z., STN 33 1500 a STN 33 2000-6

4. Druh zákazky :
služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slevenskej republiky
Špitálska č. 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky :
Vykonať odbornú prehliadku a skúšku elektrických zariadení v zmysle vyhlášok a noriem

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
31200000-8

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
Vykonať odbornú prehliadku a skúšku elektrických zariadení v zmysle vyhlášok a noriem v objektoch A,B,C a D

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
9 000 ,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania :
Do 60 kalendárnych dní od podpísania objednávky

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
-Obhliadka predmetu zákazky
-Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :
25.7.2013

15. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti