Hlavné menu

Sťahovacie služby

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Meno: Eva Dvončová
Telefón: 02/2046 2195
E-mail: eva.dvoncova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Sťahovacie služby

4. Druh zákazky :
Služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8,
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky :
Ide o poskytovanie sťahovacích služieb z objektov MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, Bratislava do objektov MPSVR SR, Špitálska 25 – 27, Bratislava, vrátane zabezpečenia sťahovacích kartónov min. v počte 900 ks, dopravy, vykládky na druhé poschodie bez výťahu a s tým súvisiace poistenie predmetu sťahovania.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
63110000-3 Manipulácia s nákladom

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
Min. 100 pracovníkov – osobné veci, stoly, stoličky
Min. 5 kopírok
Plechové skrine (na zakladače) min. 40 ks
Trezor – váha min. 250 kg

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
6061,00 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania :
23.08.2013 – 25.8.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za celý predmet zákazky

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Uchádzač predloží kópiu dokladu podľa § 26 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, doklad o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platného Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:
Dňa 22.08.2013 do 13:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2

15. Doplňujúce informácie :
Obhliadka priestorov MPSVR SR je možná. Kontaktná osoba je Ing. Společník, vedúci oddelenia správy majetku a prevádzky (02/2046 1107), jozef.spolecnik@employment.gov.sk

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti