Hlavné menu

Systém elektronického verejného obstarávania – (internetová aplikácia bez povinnosti zakúpenia softvéru)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:

Mgr. Vladimíra Csizmaziová
Telefón: 02/2046 2307
E-mail: vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
Internetová adresa: http://www.employment.gov.sk/

3. Názov predmetu zákazky:

„Systém elektronického verejného obstarávania – (internetová aplikácia bez povinnosti zakúpenia softvéru)“

4 Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Verejný obstarávateľ od elektronického nástroja vyžaduje:
- Vlastný systém elektronického nástroja.
- Užívateľské oprávnenia pre jednotlivých užívateľov v rozsahu nastavenia oprávnenia pre samostatnú funkcionalitu na : založenie zákazky, schválenie zákazky, editovanie navrhovanej zákazky, zrušenie navrhované zákazky alebo realizovanej zákazky, vytváranie kvalifikačného systému dodávateľov, vyhodnotenie ponúk automatizovaným spôsobom, realizáciu elektronických aukcií, realizáciu zákaziek ponukovým konaním s automatizovaným vyhodnotením ponúk s následnou e-aukciou, predkladanie ponúk elektronickým spôsobom v systéme v zabezpečenom prostredí, komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom priamo v systéme v zabezpečenom prostredí, predkladanie dokladov a dokumentov priamo v systéme v zabezpečenom prostredí, prípadne ďalšie vhodné funkcie.

- Generovanie dokumentov z realizácie zákaziek a to v rozsahu:
založenie zákazky, výzvy, protokolu z ukončenej zákazke, záznamu z prebiehajúcej
komunikácie, záznamu o poskytnutí zadávacej dokumentácie.

- Zverejňovanie súťažných podkladov, zadávacej dokumentácie a výzvy v systéme
s neobmedzeným prístupom pre uchádzačov.
- Jednanie komisie v systéme.
- Generované výstupy z jednania komisie.
- Predkladanie elektronický podaných ponúk podľa ustanovenia § 39 a § 41 zákona
o verejnom obstarávaní na časti „Ostatné“ a „Kritéria“.
- Používanie elektronického podpisu pri elektronicky podaných ponukách § 18.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72222300-0 Služby informačných technológií
72300000-8 Dátové služby
72310000-1 Spracovanie údajov
72410000-7 Poskytovateľské služby
72411000-4 Poskytovatelia internetových služieb ISP
72513000-4 Automatizácia kancelárskych prác

8. Celkové množstvo alebo rozsah
min. 5 nadlimitných a 10 podlimitných zákaziek v rozsahu objednávky do 2 000 € bez
DPH.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9 000,00 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
do vyčerpania PHZ

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v € s DPH.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.

§ 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje na preukázanie funkčnosti systému elektronického nástroja predloženie certifikátu zhody (funkčnosti) vydaný nezávislou akreditačnou inštitúciou oprávňujúcou vykonávať certifikáciu.

Predvedenie a odskúšanie demoverzie IS

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 20.09.2013 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
-

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.


Návrh na cenovú ponuku

Druh zákazky

PHZ bez DPH

Stavebné práce

≤ 10 000,00

10 001,00
-
30 000,00

20 001,00
-
200 000,00

200 001,00
-
5 000 000,00

> 5 000 001,00

Jednotková cena v € bez DPH

tovary/služby

≤ 10 000,00

10 001,00
-
20 000,00

20 001,00
-
40 000,00

40 001,00
-
200 000,00

> 200 001,00

Jednotková cena v € bez DPH

Cena celkom za celý predmet zákazky v € s DPH

Uchádzač: ..................................................

...................................................

....................................................

V .................................. dňa .................................

Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ...................................................

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti