Hlavné menu

Upratovacie služby v administratívnych budovách MPSVR SR

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Meno: Eva Dvončová
Telefón: 02/2046 2195
E-mail: eva.dvoncova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Upratovacie služby v administratívnych budovách MPSVR SR

4. Druh zákazky :
Služba

5. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky
Špitálska 4,6,8
813 64 Bratislava

6. Stručný opis zákazky :
Predmetom obstarávania sú upratovacie a čistiace služby vykonávané pravidelne v pracovných dňoch v čase 07:00 hod. do 16:00 hod v rámci dennej upratovacej služby a v čase od 16:30 do 20:30 v rámci poobednej a večernej upratovacej služby v určenom mieste poskytnutia predmetu zákazky a v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Na výkon služieb je poskytovateľ povinný použiť vlastné technické a materiálové vybavenie.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
Hlavný predmet - Hlavný slovník: 90910000-9
Doplňujúce predmety - Hlavný slovník: 90911200-8

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
Celková upratovaná plocha budov a priľahlých plôch je 14 682,20 m 2

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
16.999,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania :
01.09.2013 – 28.02.2014

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 v lehote uvedenej v bode 14

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :
dňa 22.08.2013 do 10:00 hod.

15. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:
Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia a rozsah poskytovaných služieb

Príloha č. 1
Podrobná špecifikácia a rozsah poskytovaných služieb

Chodby, vestibuly, schodiská, výťahy:

Rozsah plnenia: 5 x týždenne v pracovných dňoch
-vyprázdňovanie a udržiavanie v čistote odpadové koše, výmena igelitových vriec v odpadových košoch
-separovanie a transport smetia do určených kontajnerov (separovanie) v blízkosti budovy
-utieranie prachu z dostupných plôch do výšky 170 cm a preleštenie voľne dostupných plôch vo výťahu
-umývanie tvrdej podlahy
-vyprázdňovanie separačných nádob

Rozsah plnenia: 1 x týždenne v určený deň
-umývanie vchodových dverí a vchodových posuvných dverí (výnimočne podľa potreby v prípade znečistenia)
-leštenie voľne dostupných presklených výplní
-umývanie dverí a zárubní
-utieranie prachu z voľne dostupných predmetov (dekoratívne predmety, hasiace prístroje a pod.)
-vysávanie podlahy pokrytej kobercom
-polievanie kvetov

Rozsah plnenia: 1 x mesačne počas prvého týždňa v mesiaci
-umývanie madiel a výplne zábradlia
-utieranie prachu z voľne nedostupných plôch nad výšku 170 cm
-odstraňovanie pavučín

Rozsah plnenia: 1 x štvrťročne počas prvého týždňa v prvom mesiaci kvartálu
-čistenie radiátorov

Kancelárie, zasadačky:

Rozsah plnenia: 5 x týždenne v pracovných dňoch
-vyprázdňovanie a udržiavanie v čistote odpadových košov, výmena igelitových vriec v odpadových košoch, transport smetia do určených kontajnerov v blízkosti budovy
-umývanie tvrdej podlahy

Rozsah plnenia: 1 x týždenne v určený deň
-umývanie dverí a zárubní
-vysávanie kobercov
-utieranie prachu z dostupných plôch do výšky 170 cm a utieranie prachu z voľne dostupných predmetov (dekoratívne predmety, hasiace prístroje a pod.)

Rozsah plnenia: 1 x štvrťročne počas prvého týždňa v prvom mesiaci kvartálu
-čistenie a ošetrenie nábytku prostriedkom na nábytok
-čistenie radiátorov

Toalety:

Rozsah plnenia: 5 x týždenne v pracovných dňoch
-vyprázdňovanie odpadkových košov a udržiavanie v čistote, výmena igelitových vriec podľa potreby
-transport smetia do určených kontajnerov v blízkosti budovy
-čistenie a dezinfekcia sanitárnej keramiky, WC dosiek
-čistenie a leštenie armatúr a zrkadiel
-čistenie keramických obkladov
-umývanie a dezinfekcia podláh
-čistenie dverí v okolí kľučiek (0,5 m2 z každej strany)
-kontrola a dopĺňanie hygienických potrieb do zásobníkov (toaletný papier, papierové hygienické utierky, tekuté mydlo).

Rozsah plnenia: 1 x týždenne v určený deň
-mechanické a chemické odstraňovanie vodného a močového kameňa
-čistenie a dezinfekcia vypínačov
-umývanie dverí a zárubní

Rozsah plnenia: 1 x mesačne počas prvého týždňa v mesiaci
-odstraňovanie pavučín

Rozsah plnenia: 1 x štvrťročne počas prvého týždňa v prvom mesiaci kvartálu
-čistenie radiátorov

Garáž:

Rozsah plnenia: 5 x týždenne v pracovných dňoch
-dopĺňanie hygienických potrieb do zásobníkov na toalete (toaletný papier, papierové hygienické utierky, tekuté mydlo)
-vyprázdňovanie odpadkových košov, udržiavanie v čistote, výmena vreciek

Rozsah plnenia: 1 x týždenne v určený deň
-zametanie a čistenie podláh

Kuchynky:

Rozsah plnenia: 5 x týždenne v pracovných dňoch
-vyprázdňovanie odpadkových košov a udržiavanie v čistote, výmena vreciek podľa potreby
-transport smetia do určených kontajnerov v blízkosti budovy
-čistenie a dezinfekcia kuchynského nábytku a obkladov
-umývanie a dezinfekcia podláh

Rozsah plnenia: 1 x týždenne v určený deň
-umývanie dverí a zárubní
-utieranie prachu z dostupných plôch do výšky 170 cm a utieranie prachu z voľne dostupných predmetov (dekoratívne predmety, hasiace prístroje a pod.)

Rozsah plnenia: 1 x štvrťročne počas prvého týždňa v prvom mesiaci kvartálu
-čistenie radiátorov

Salónik:

Rozsah plnenia: 1 x týždenne v určený deň a podľa potreby v prípade znečistenia
-vyprázdňovanie odpadkových košov a udržiavanie v čistote, výmena vreciek podľa potreby
-transport smetia do určených kontajnerov v blízkosti budovy
-utieranie prachu z dostupných plôch do výšky 170 cm a utieranie prachu z voľne dostupných predmetov (dekoratívne predmety, hasiace prístroje a pod.,) -umývanie a dezinfekcia podláh

Ostatné:

Rozsah plnenia: 1 x týždenne v určený deň a podľa potreby
-vysávanie a čistenie bezpečnostných nášľapných rohoží pred hlavnými vstupmi do budov A´, B, A

Popis priestorov v jednotlivých objektoch:

Objekt A´
Kancelárske priestory a zasadacie miestnosti – 2987,40 m 2
Sociálne zariadenia – 214,30 m 2
Chodby – 544,10 m 2
Schodiská – 293,00 m 2

Objekt B
Kancelárske priestory a zasadacie miestnosti – 2571,50 m 2
Sociálne zariadenia – 195,10 m 2
Chodby – 476,10 m 2
Schodiská – 281,10 m 2
Vestibul – 287,60 m 2

Objekt A
Kancelárske priestory a zasadacie miestnosti – 2376,00 m 2
Sociálne zariadenia – 175,60 m 2
Chodby – 457,40 m 2
Schodiská – 227,90 m 2

Objekt C - poschodie 1
Kancelárske priestory a zasadacie miestnosti – 665,40 m 2
Sociálne zariadenia - 38,70 m 2
Chodby – 285,10 m 2

Objekt D - poschodie 1
Kancelárske priestory a zasadacie miestnosti – 489,30 m 2
Sociálne zariadenia – 41,00 m 2
Chodby – 285,90 m 2

Prízemie objektov A´, B, A, C, D
Vrátnice - 58,40 m 2
Vstupné haly, vestibuly a haly – 713,80 m 2
Kancelárske priestory a zasadacie miestnosti – 156,40 m 2
Knižnica – 78,10 m 2
Salónik – 42,10 m 2
Sociálne zariadenia – 25,10 m 2
Schodiská – 53,90 m 2

Výmery plôch a druh podlahovej krytiny, ktoré sú predmetom poskytovania služieb:
Kancelárske priestory a zasadačky - koberce, PVC: 9.252,40 m2
Kuchyne – PVC: 215,90 m2
Chodby - dlažba, PVC, koberce: 2048,40 m2
Vestibuly, vstupné haly, haly, vrátnice, výťahy: dlažba 1059,80 m2
Schodiská - PVC, dlažba 855,90 m2
Toalety - dlažba 664,70 m2
Suterén budovy C – hromadná garáž - betónová podlaha: 543,00 m2
Salónik - dlažba 42,10 m2

Celková upratovaná plocha budov A´, B, A, C, D a priľahlých plôch: 14 682,20 m 2

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti