Hlavné menu

Výmena kobercov

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Meno: Eva Dvončová
Telefón: 02/2046 2195
E-mail: eva.dvoncova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Výmena kobercov

4. Druh zákazky :
služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky
Odstránenie pôvodnej krytiny
Vyrovnanie a príprava podkladu
Podlahová krytina - koberec
Celoplošné lepenie podlahovej krytiny vrátane lepidla
Manipulácia + doprava
Sokle

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
44112200-0

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
Výmera spolu: 263,6 m 2
Výmera miestností:

budova

číslo kanc.

výmera m 2

farba koberca

2

212

11,10

tmavozelený

2

217

12,00

tmavozelený

1

707

11,30

tmavomodrý

1

719

14,50

tmavomodrý

1

720

10,50

tmavomodrý

1

719a

11,20

tmavomodrý

1

817

14,00

bordová

1

818

10,50

bordová

1

817a

11,00

bordová

1

808

20,30

bordová

1

801

56,20

tmavošedá

1

821

11,10

bordová

1

821a

12,90

bordová

1

820

11,50

bordová

1

820a

4,00

bordová

1

819

21,00

bordová

1

813

20,50

bordová

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
4.400,- EUR bez DPH

10. Lehota dodania:
31.08.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe na adresu (e-mail) kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 v lehote uvedenej v bode 14

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :
Dňa 22.07.2013 do 14:00 hod.

15. Doplňujúce informácie :
Je potrebné aby jednotková cena obsahovala stratné materiálu. V cenovej ponuke bude uvedená iba čistá výmera plochy. Špecifikácia cenovej ponuky pre miestnosti bude uvádzaná za hmotnosť vlasu pri podlahovej krytine minimum 450 g, slučka, farba.
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia objednávky.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti