Hlavné menu

Výroba a montáž svietiacej linky z neónových trubíc na obvodové steny budovy MPSVR v Bratislav

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Meno: Eva Dvončová
Telefón: 02/2046 2195
E-mail: eva.dvoncova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Výroba a montáž svietiacej linky z neónových trubíc na obvodové steny budovy MPSVR v Bratislave

4. Druh zákazky:
Služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky:
Svietivosť zelenej farby
Trubice budú fixované po obvode budovy v stávajúcich žľaboch z kompozitu
Súčasťou dodávky budú nové neónové trubice, príchytky, prechodky a izolačné návleky
Manipulácia a doprava

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
31532100-5

8. Celkové množstvo alebo rozsah:
Celková dĺžka: 420 m

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
19.999,- EUR bez DPH

10. Lehota dodania:
31.10.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia:
Nie

13. Podmienky účasti :
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe na adresu (e-mail) kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 v lehote uvedenej v bode 14

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:
dňa 22.08.2013 do 9:00 hod.

15. Doplňujúce informácie :
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia objednávky

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti