Hlavné menu

Výroba Televízneho spotu a Rozhlasového spotu v rámci Národného projektu „ Národná sústava povolaní III“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- SEKCIA PRÁCE
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Telefón: +421 907 210 015
E-mail: danica.lehocka@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Výroba Televízneho spotu a Rozhlasového spotu v rámci Národného projektu „ Národná sústava povolaní III“
4. Druh zákazky

Poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

Bratislava
6. Stručný opis zákazky

Televízny spot

 • spracovanie kreatívneho konceptu videozáznamu (námet a scenár)
 • výroba videozáznamu v rozsahu do 30 sekúnd,
 • komplexné realizačné a organizačno - technické zabezpečenie v súlade s odsúhlaseným kreatívnym konceptom: nakrúcanie digitálnou kamerou kategórie Super 35, so záznamom v bežných komprimovaných formátoch, prípadný casting, úhrada honorárov účinkujúcich, načítanie komentára (prípadne dialógov), vysporiadanie autorských práv v zmysle platnej legislatívy, produkcia, v prípade potreby prenájom interiérov a exteriérov, prípadne návrh a stavba scény, zabezpečenie rekvizít, prenájom súvisiacej techniky, služby osvetľovača, kameraman, réžia, výber hudby, počítačové animácie (jednoduché) obrazová a zvuková postprodukcia, finalizácia - kolorovanie záberov jednoduché – coloring, mixáž, technické prepisy do požadovaných formátov.

Rozhlasový spot

 • napísanie scenára reklamného spotu určeného pre rozhlasové vysielanie
 • výroba reklamného rozhlasového spotu v rozsahu do 30 sekúnd – komplexné zabezpečenie,
 • komplexné realizačné a organizačno - technické zabezpečenie: výber hudby, výber herca (hercov) na načítanie rozhlasového spotu, úhrada honorárov, vysporiadanie autorských práv v zmysle platnej legislatívy, produkcia, prenájom zvukového štúdia a súvisiacej techniky, réžia, zvukár, vytvorenie zvukového záznamu, zvuková postprodukcia – strih záznamu, mixáž, úprava a technické prepisy do požadovaných formátov pre vysielanie,

Poskytnutie licencie - vysporiadanie autorských práv

 • vysporiadanie nárokov autorov a interpretov textu a hudby pre územie Slovenskej republiky,
 • autorské diela vytvorené na základe toho predmetu je objednávateľ oprávnený používať aj po skončení zmluvného vzťahu,
 • vlastníkom všetkých podkladov, ktoré vzniknú alebo budú zakúpené Agentúrou v súvislosti s plnením predmetného diela sa zaplatením ceny za predmet zmluvy stane objednávateľ.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník:
92220000-9 Televízne služby
92200000-3 Rozhlasové a televízne služby
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
92221000-6 Služby na výrobu televíznych programov
92111200-4 Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov
92111220-0 Tvorba (výroba) reklamných videozáznamov
92210000-6 Rozhlasové služby

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Uvedené v bode 6.

9 . Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19.900 ,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
1 mesiac
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
12 . Použije sa elektronická aukcia
Nie
13 . Podmienky účasti
Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 30.4.2015 do 10,00 hod.

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. tejto Výzvy alebo je potrebné ju zaslať/doručiť na adresu uvedenú v bode 1 v uzatvorenej obálke s označením neotvárať!, názov zákazky: „Výroba TS a RS v rámci NP NSP III“. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tomto bode bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

15. Doplňujúce informácie
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia objednávky.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluvapodľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Bratislave 22.04.2015

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti