Hlavné menu

Aktualizácia antivírusovej a antispamovej bezpečnosti elektronickej pošty (SOPHOS EMAIL PROTECTION ADVANCED) pre 500 užívateľov na obdobie dvoch rokov.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Ing. Renáta Guothová
Telefón: 0917 624 817
E-mail: renata.guothova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Aktualizácia antivírusovej a antispamovej bezpečnosti elektronickej pošty (SOPHOS EMAIL PROTECTION ADVANCED) pre 500 užívateľov na obdobie dvoch rokov.
4 Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 .

6. Stručný opis zákazky
Aktualizácia antivírusovej a antispamovej bezpečnosti elektronickej pošty (SOPHOS EMAIL PROTECTION ADVANCED) pre 500 užívateľov na obdobie dvoch rokov.
MPSVR SR ma v súčasnosti už platnú licenciu na produkt EMAIL SECURITY AND CONTROL vendora Sophos do 15.11.2013 a disponuje Email appliancami doplnenými o sw produkt, ktorý expiruje 15.11.2013. Produkt EMAIL SECURITY AND CONTROL v sebe zahŕňa produkt Puremassage for UNIX (Antivirus, Antispam, EP) ako aj komponent SAVI.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48761000-0

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Predĺženie podpory na obdobie dvoch rokov od 16.11.2013 do 15.11.2015.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9.827,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Dva roky od 16.11.2013 do 15.11.2015

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
alebo písomne na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , Špitálska 4,6,8 ; 816 43 Bratislava, Odbor informačno-komunikačných technológií.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: Ponuky očakávame do 13.11.2013 do 10,00 hod.

15. Doplňujúce informácie
Nie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Bratislave dňa 07.11.2013

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti