Hlavné menu

Catering

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Kováčová
Telefón: 02/2046 1826
E-mail: lucia.kovacova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Catering

4 Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave

6. Stručný opis zákazky

Zabezpečenie občerstvenia (nealkoholické nápoje, teplý bufet, studený bufet, šaláty, dezerty). Zabezpečenie stand by stolov a výzdoby.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Catering

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Uvedené v bode 6.

Občerstvenie pre 400 ľudí

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
5 000 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena, najvýhodnejšia ponuka

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
lucia.kovacova@employment.gov.sk

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 12.02.2014 do 10:00 hod.

15. Doplňujúce informácie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti