Hlavné menu

Digitálny frankovací stroj so systémom diaľkového dobíjania kreditu

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Tegzová
Telefón: 02/2046 2163
E-mail: andrea.tegzova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Digitálny frankovací stroj so systémom diaľkového dobíjania kreditu

4 Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Podateľňa - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, Bratislava 81643

6. Stručný opis zákazky
Digitálny frankovací stroj so systémom diaľkového dobíjania kreditu.

Technická špecifikácia stroja a parametre zariadenia:
- systém diaľkového dobíjania kreditu pomocou telefónnej linky alebo PC siete 24 hod/7 dní
- podávanie zásielok – ručné
- rýchlosť frankovania obálok – 3900 za hod
- minimálna veľkosť zásielky – 75x125 mm
- maximálna hrúbka zásielky – min. do 9 mm
- technológia tlače – injektová (min. kapacita 10.000 výtlačkov)
- rozmer displeja – min 85x42 mm
- integrovaná váha – min. do 2,5 kg
- zásobník na samolepiace štítky pre nadrozmerné zásielky a balíky
- automatická zmena dátumu
- možnosť zobrazenia štatistík a údajov o vyplatenom poštovnom a počte spracovaných zásielok
- upozornenie na nízky kredit frankovacieho stroja
- upozornenie na dochádzajúci atrament v cartridge
- možnosť zadávania textov alebo spiatočnej adresy.

Ročný paušálny poplatok:
- neobmedzené dopĺňanie kreditu, 1x ročne profylaktická prehliadka zariadenia, poskytovanie telefonickej podpory.

Zahrnuté v cene za zariadenie a za dodanie:
- zariadenie, váha, farbiaca cartridge, samolepiace štítky, digitálna známka, napájací kábel, vykladací zásobník, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, vybavenie potrebných náležitostí so Slovenskou poštou a.s.,
- doprava na miesto určené odberateľom, inštalácia zariadenia, zaškolenie zamestnancov podateľne, aktuálne poštové tarify;
- ročný paušálny poplatok.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

30131400-0

8. Celkové množstvo alebo rozsah
1 ks zariadenia, ročný paušál

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
1700,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Dodanie frankovacieho stroja do 15.11.2013

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena, najvýhodnejšia ponuka

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
andrea.tegzova@employment.gov.sk

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 29.10.2013 do 12:00 hod.

15. Doplňujúce informácie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti