Hlavné menu

Dodávanie spravodajského servisu

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Michal Jurči
Telefón: + 421 917 846 637
E-mail: michal.jurci@employment.gov.sk
Internetová adresa:

3. Názov predmetu zákazky:
Dodávanie spravodajského servisu
4 Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

6. Stručný opis zákazky
Online dodávanie agentúrneho spravodajského servisu (domáci, ekonomický, zahraničný) prostredníctvom webového portálu dodávateľa.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

92400000-5

8. Celkové množstvo alebo rozsah
poskytovanie služby na 2 roky

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9000 eur bez DPH / rok

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
od 1. januára 2014 do 31. 12. 2015

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
online dodávanie spravodajského servisu (domáci, ekonomický, zahraničný, foto servis, audio servis, video servis),
sprístupnenie textových archívov minimálne od roku 1995

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: do 15. decembra 2013 do 23:59 hod.

15. Doplňujúce informácie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

publikované: 10.12.2013

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti