Hlavné menu

Dodávka komponentov prístupového systému

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimíra Csizmaziová
Telefón: 02/2046 2307
E-mail: vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
Internetová adresa: http://www.employment.gov.sk/

3. Názov pridelený zákazke:

„Dodávka komponentov prístupového systému.“

4. Druh zákazky:

Tovary/ služby

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Požiadavkou verejného obstarávateľa je nákup komponentov a ich integrácia do prístupového systému INFOS v nasledovnom členení:
dodávka a montáž dotykových terminálov s čítacou hlavou vrátane záložného zdroja a nerezového stojana
dodávka a osadenie čítacích hláv na otvárane prechodových dverí vybavených elektromagnetickým zámkom vrátane núdzového vyrážacieho tlačidla
dodávka a montáž semafórov osadených na stĺpe pre doplnenie závory umožňujúcej vjazd/výjazd motorových vozidiel na parkovisko
dodávka a montáž systému pre vzdialené otváranie závor a brán, vrátane ovládacích prvkov pre vzdialené otváranie.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník:

35123200-4 - Zariadenia dochádzkového systému pri pružnej pracovnej dobe
45316212-4 - Inštalovanie dopravnej signalizácie
38821000-6 - Rádiové prístroje na diaľkové riadenie

8. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek):
19.990,- € bez DPH

9. Termín dodania:
15.12. 2013

10. Opis predmetu zákazky:
Obstarávateľ požaduje dodať nasledovné komponenty prístupového systému:

Č.

Popis

Počet

1.

Dochádzkový terminál - farebný grafický LED displej s touch panelom, ethernet 100Mbit, napájanie 12V DC nebo PoE, rozširujúci modul pre otváranie dverí nebo ovládanie turniketu, interná čítacia hlava kariet Mifare DESFire 13,56 MHz alebo ekvivalent, rozhranie ethernet pre pripojenie terminálu/riadiacej jednotky, zálohovaný napájací zdroj (1,8A) vrátane akumulátora 6,5Ah

4

2.

Nerezový stojan (pre uchytenie dochádzkového terminálu na turniket), výška cca 15 cm

2

3.

Nerezový stĺpik (pre uchytenie dochádzkového terminálu), výška cca 120 cm

2

4.

Riadiaca jednotka - vstupy/výstupy, napájanie 12 VDC nebo PoE (ovládanie max. 4ks snímačov kariet, do 90m od riadiacej jednotky), rozhranie ethernet pre pripojenie terminálu/riadiacej jednotky, zálohovaný napájací zdroj (3A) vrátane akumulátora 15Ah

5

5.

Externá čítacia hlava – pre karty Mifare DESFire 13,56 MHz alebo ekvivalent

10

6.

Núdzové vyrážacie tlačidlo - plastové, zelené

3

7.

Dverný uzatvárač

4

8.

Dverný otvárač reverzný (inštalovaný do zárubne dverí)

4

9.

Zvončekové tlačidlo

2

10.

Jednokomorový semafór č/z, ø 125mm, dvojfarebné LED, 230V, pozinkovaný stĺp 3m, pätka

2

11.

Systém pre diaľkové ovládanie závor ( brány), prepojiteľný na prístupový systém MPSVR

3

12.

Ovládacie prvky pre vzdialené otváranie závor (brány)

20

13.

SW licencie na prístupový systém INFOS

10

14.

Konfigurácia prístupového SW

1

15.

Montáž komponentov , dodávka a montáž káblových rozvodov, ostatné práce

1

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v € s DPH. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najnižšou celkovou cenou, uvedenou v ponuke uchádzača. Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Všetky ceny sú počas trvania zmluvy pevné a konečné.
Cena musí byť uvedená ako cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkom a na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

15. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 22.11. 2013 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
-

16. Ostatné:
-

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti