Hlavné menu

Dodávka náplní do výpočtovej techniky.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Tegzová
Telefón: 02/2046 2163
E-mail: andrea.tegzova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Dodávka náplní do výpočtovej techniky.

4 Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, Bratislava 81643

6. Stručný opis zákazky

Dodávka náplní do výpočtovej techniky – tonerov do multifunkčného zariadenia HP Color LaserJet CM 4540 MFP:
- CE 260A black (HP 647A) – 4ks
- CF 031A cyan (HP 646A) – 4ks
- CF 032A yellow (HP646A) – 4 ks
- CF 033A magenta (HP646A) – 4 ks

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

30125100-2 – Tonerové náplne

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Uvedené v bode 6.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
3.500 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Termín dodania je najneskôr do 7 pracovných dní.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena, najvýhodnejšia ponuka

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
andrea.tegzova@employment.gov.sk

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 11.02.2014 do 10:00 hod.

15. Doplňujúce informácie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Dátum zverejnenia výzvy : 7.2.2014

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti