Hlavné menu

E-learningové vzdelávacie kurzy OFFICE 2010

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kalafutová
Telefón: 02/ 2046 2128
E-mail: andrea.kalafutova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

E-learningové vzdelávacie kurzy OFFICE 2010

4 Druh zákazky

služba (e-learningové vzdelávanie)

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava:
Obsahom poskytovaných služieb je zabezpečenie služby „e-learningové kurzy“ – balík OFFICE 2010 on line prístupom, t.j. „hostovaním“ na servri dodávateľa spolu s online prístupom na výučbový portál alebo learning management systém poskytovateľa z koncového zariadenia (PC) príjemcu (účastníka alebo manažéra vzdelávania objednávateľa) z pracoviska alebo v prípade potreby aj z koncového zariadenia mimo pracoviska na základe poskytnutého chráneného prístupu.

6. Stručný opis zákazky

Zákazka zahŕňa:
- sprístupnenie 85 licencií formou on-line prístupu pre e-learningové kurzy – balík OFFICE 2010 v slovenskej verzii, ktoré musia obsahovať kurzy zamerané na programy Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access od začiatočníkov po pokročilých pre e-learningové vzdelávanie účastníkov počas 18 mesiacov;
- sprístupnenie 85 on-line prístupov do užívateľského softvérového prostredia poskytovateľa, slovenskej verzie, určenej pre správu vlastných kurzov účastníkov , t.j. napr. prístup na výučbový portál alebo prístup do learning management systému poskytovateľa po dobu 18 mesiacov;
- 1 prístup pre manažéra vzdelávania objednávateľa do softvérového prostredia poskytovateľa za účelom priebežného sledovania, vyhodnocovania účasti účastníkov objednávateľa na e-learningovom vzdelávaní, t.j. prístup napr. na výučbový portál alebo do learning management systému (slovenskej verzie) poskytovateľa počas 19 mesiacov;
- 18 x spracovanie a zaslanie mesačnej zostavy (reportu) zo strany poskytovateľa o štúdiu účastníkov vzdelávania vždy na konci kalendárneho mesiaca. Hodnotenie sa má týkať vždy stavu v účasti účastníkov na e-learningovom vzdelávaní ku koncu kalendárneho mesiaca so zaslaním najneskôr do 10 kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca; Reporty – zostavy majú byť zasielané elektronicky aj poštou s uvedením identifikačných údajov dodávateľa služieb a s podpisom zodpovedného zamestnanca dodávateľa počas 18 mesiacov;
- po úspešnom ukončení každého e-learningového kurzu z balíka kurzov zabezpečí dodávateľ zaslanie (resp. vygenerovanie) potvrdenia o absolvovaní konkrétneho kurzu elektronickou formou do prístupu účastníka a zároveň aj do prístupu manažéra . Potvrdenie bude graficky upravené/doplnené podľa požiadaviek objednávateľa, t.j. doplnené logami ESF a odkazom na financovanie vzdelávanie z prostriedkov ESF podľa požiadaviek objednávateľa. Návrh na grafickú úpravu – úpravu potvrdenia dodá objednávateľ.
- 85 náhlavových slúchadiel k PC

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
80420000-4 Služby v oblasti elektronického vzdelávania.

8. Celkové množstvo alebo rozsah
85 licencií formou on-line prístupov k balíku e-learningových kurzov MS OFFICE 2010 na 18 mesiacov (musí obsahovať kurzy zamerané na WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS a OUTLOOK od začiatočníkov po pokročilých),
85 užívateľských (zamestnaneckých) on-line prístupov do prostredia manažmentu kurzov na 18 mesiacov,
1 manažérsky on-line prístup do prostredia manažmentu kurzov na 19 mesiacov,
85 slúchadiel pre účastníkov e-learningového vzdelávania
18 x spracovanie a zaslanie mesačnej zostavy (reportu) o účasti účastníkov vzdelávania na e-learningu v tlačenej podobe;

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
5.553,78 - EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
19 mesiacov; s predpokladanou lehotou dodania služieb máj 2014-november 2015

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena pri splnení všetkých podmienok.
Návrh na plnenie kritérií:

Dĺžka trvania

Jednotka

Jednotková cena bez DPH

Počet jednotiek

Cena celkom bez DPH

Cena celkom s DPH

E-learning:

online prenájom

18 mesiacov

licencia

85

Portál alebo LMS poskytovateľa s možnosťou reportovania:

prístup užívateľ

18 mesiacov

licencia

85

prístup manažér

19 mesiacov

licencia

1

Slúchadlá

-

ks

85

Cena celkom

Neplatca DPH uvádza namiesto cien bez DPH a s DPH jednotkovú a cenu celkom a na túto skutočnosť upozorní pod priloženou a vyplnenou tabuľkou: Návrh na plnenie kritérií.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
1. aktuálne doklad/doklady, ktoré potvrdzujú oprávnenie poskytovať službu, t.j. doklad/doklady, ktoré potvrdzujú:
- oprávnenie poskytovať požadované vzdelávacie služby;
- oprávnenie poskytovať požadované e-learningové kurzy OFFICE 2010;
- oprávnenie prevádzkovať softvér (výučbový/vzdelávací portál, LMS), resp. oprávnenie poskytovať online prístupy pre užívateľov a manažéra vzdelávania do uvedeného softvérového prostredia ponúknutého v rámci ponuky.
Úspešný uchádzač musí poskytovateľovi predložiť originál alebo úradne overenú kópiu dokladu/dokladov na preukázanie podmienok účasti.
2. Ponuka uchádzača musí ďalej obsahovať:
- základný popis kurzov OFFICE 2010 a dočasný prístup na demoverziu niektorého z ponúknutých kurzov;
- základný popis funkcií v rámci prístupu do ponúknutého softvérového prostredia (portálu alebo prístupu do LMS), ktoré môže využívať užívateľ a manažér vzdelávania objednávateľa a zároveň poskytnúť dočasný prístup do ponúknutého softvéru, resp. na portál pre lepšie oboznámenie sa s ponukou.
- popis základných požiadaviek na koncové zariadenie, na PC užívateľa a na nainštalovaný softvér, čo umožňuje bezproblémové spustenie kurzov a prácu v rámci portálu alebo LMS systému s využitím všetkých ponúknutých funkcií;

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
(doplňte podľa potreby)

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 15.05.2014 do 9.00. hod.

15. Doplňujúce informácie
Zákazka sa realizuje v rámci muliticieľového národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk :

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluvapodľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY: (doplňte podľa potreby)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti