Hlavné menu

Ergonomické kancelárske stoličky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba
Telefón: 02/2046 2195
E-mail: eva.dvoncova@employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky

ergonomické kancelárske stoličky

4. Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8

6. Stručný opis zákazky

- výškovo nastaviteľná stolička,
- výškovo nastaviteľné operadlo
- posuvný sedák s možnosťou náklonu
- možnosť nastavenia odporu mechanizmu operadla podľa váhy
- nastaviteľná bedrová opierka (lumbálna podpora)
- výškovo nastaviteľné podrúčky 80 mm
- kolieska pre podlahy s kobercom
- 5-ramenný kríž – plast, polyamid
- možnosť prevedenia modelu s opierkou hlavy

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39112 000-0 stoličky

8. Celkové množstvo alebo rozsah
30 ks

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
7999,- EUR

10. Lehota dodania
30 dní

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 22.10.2013 do 12:00 hod. Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe formou e-mailu na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
-

16. Ostatné
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka uchádzačom podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY
-

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti