Hlavné menu

Licencie Microsoft vrátane inštalácie

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazka podľa § 9 ods. 9 o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kalafutová
Telefón: 02/ 2046 2128
E-mail: andrea.kalafutova@employment.gov.sk
Mgr. Jana Sabová,
E-mail: j.sabova@centrum.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Licencie Microsoft a služby súvisiace s inštaláciou a sfunkčnením licencií na serveroch objednávateľa:
2 ks Windows Server Datacenter 2012R2 SNGL MVL 2Proc

4. Druh zákazky

tovar a služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava:

6. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je dodanie softvéru - 2 licencií Windows Server Datacenter 2012R2 SNGL MVL 2 Proc uvedených v bode 3 (prípadne plne zodpovedajúceho ekvivalentu) a služieb spojených s inštaláciou a správnym spustením licenčných podkladov na serveroch v majetku MPSVR SR, vrátane prípravy na následnú inštaláciu softvérových produktov spojených s NP Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72268000-1 a 72000000-5.

8. Celkové množstvo alebo rozsah
2 ks licencií uvedených v bode 3 spolu s príslušnými inštalačnými službami u oboch licencií.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 235,33 EUR

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: najneskôr do 10 kalendárnych dní od podpisu zmluvy

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena zákazky bez DPH pri splnení všetkých podmienok.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti - pri realizácii VO:
Podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať tovar a služby, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platného Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu obom kontaktným osobám uvedeným v bode 2. : andrea.kalafutova@employment.gov.sk
a v kópii na adresu: j.sabova@centrum.sk

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: do 29.10.2014. do 09.00 h elektronicky na vyššie uvedené e-mailové adresy.

15. Doplňujúce informácie
Zákazka sa realizuje v rámci multicieľového národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR. ITMS kódy: 27140130196 a 27130330028.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk .

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti