Hlavné menu

Likvidácia nebezpečného odpadu

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

IČO: 00681156

Ulica: Špitálska 4,6,8

Mesto: Bratislava

PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Tegzová

Telefón: 02/2046 2163

E-mail: andrea.tegzova@employment.gov.sk

Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Likvidácia nebezpečného odpadu

4 Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, Bratislava 81643

6. Stručný opis zákazky

Likvidácia nebezpečného odpadu (NO):

- odvoz a zhodnotenie NO podľa príslušných ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- zhodnotenie NO;

- manipulácia s NO (nakládka a vykládka);

- preprava NO z objektu ministerstva (uvedené v bode1) do zariadenia na likvidáciu a zhodnotenie NO;

- režijné náklady;

- vytavenie a vyplnenie sprievodných listov NO a potvrdenie o ekologickej likvidácii NO.

Špecifikácia nebezpečného odpadu:

- odhadované celkové množstvo NO 3600 kg

- ide predovšetkým o odpad z elektrických a elektronických zariadení a technické a motorové oleje – predpokladané počty jednotlivých odpadov uvádzame nižšie v tabuľke:

Druh nebezpečného odpadu

Odhadovaný počet ks

chladnička/chladnička s mrazničkou/mraziarensky box

5

televízor

4

klimatizačné zariadenie/ohrievače

7

prenosný elektrický radiátor

1

vysávače

15

mikrovlnná rúra

5

rýchlovarná kanvica

25

kávovar

16

ventilátor

25

registračná pokladňa/elektronická kalkulačka

9

rádio/cd prehrávač

6

elektrický varič

1

skartovačka

2

elektrický písací stroj

13

žiarovky/žiarivky

250

multifunkčné zariadenie

1

lampy

13

káble

60

PC

40

tlačiareň

82

monitor CRT

3

battery backu up system

6

scaner

3

NTB

1

fax

3

motorové oleje/syntetické oleje

90 l

Do cenovej ponuky poprosím zahrnúť cenu za zhodnotenie 1 kg NO, manipuláciu s NO, prepravu NO, celkovú cenu za zákazu s DPH. Termín realizácie zákazky je do 8 pracovných dní od vystavenia objednávky odberateľom a podpísania dodávateľom.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu

8. Celkové množstvo alebo rozsah

Odhadované množstvo NO – 3600 kg.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

11.700,00 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Termín realizácie zákazky je do 8 pracovných dní od vystavenia objednávky odberateľom a podpísania dodávateľom.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena, najvýhodnejšia ponuka

12. Použije sa elektronická aukcia

Nie

13. Podmienky účasti

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

andrea.tegzova@employment.gov.sk

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk

Dátum a čas: dňa 05.12.2013 do 09:30 hod.

15. Doplňujúce informácie

16. Ostatné:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

publikované: 03.12.2013
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti