Hlavné menu

Maľovanie priestorov MPSVaR SR

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov: Maľovanie priestorov MPSVaR SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba: Ing. Mosná Anna
Telefón: 02/20462086
E-mail: anna.mosna@employment.gov.sk
Internetová adresa:

3. Názov predmetu zákazky:
maľovanie priestorov MPSVaR SR,

4 Druh zákazky
stavebné práce

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Špitalská 4,6,8
816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky
maľovanie priestorov MPSVaR, opáskovanie, zakrývanie fóliou/papierom, premiestňovanie nábytku v prípade potreby, vyspravovanie stien, akrylovanie, penetrácia stien, 2x maľovanie stien bielou farbou, upratovanie po maľovaní

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45442180-2 opakované natieranie a maľovanie

8. Predpokladané množstvo alebo rozsah
4750m2
Zabezpečenie služieb podľa rámcovej dohody počas 2 rokov alebo do vyčerpania PHZ

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19990 ,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
2 roky, alebo do vyčerpania PHZ, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu oprávnenia podnikať v oblasti predmetu zákazky.
Uchádzač ponuku doručí v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2. Súčasťou ponuky bude návrh na plnenie kritérií (tabuľka v prílohe č.1).

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 28.10.2015 do 16 hod.

15. Doplňujúce informácie
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky svoje náklady vrátane zisku.
Ak uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, vyplní položku v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritérií, cenou konečnou za predmet zákazky v EUR.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:
č. 1 Návrh na plnenie kritérií

V Bratislave 23.10.2015

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti