Hlavné menu

Multifunkčné tlačiarne

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba : Ing. Lukáš Zemko
Telefón: 02/20462182
E-mail: lukas.zemko@employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Multifunkčné zariadenia

4 Druh zákazky

tovary

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

MPSVR SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 2ks Multifunkčných zariadení HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP (CC420A) + rozšírenie záruky na 3 roky

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

30232110-8 Laserové tlačiarne

8. Celkové množstvo alebo rozsah
2ks

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
10000,00 € bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Do 30 dní od doručenia objednávky

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v € s DPH

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 22.11.2013 do 08:00 hod.

15. Doplňujúce informácie
.....................

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluvapodľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti