Hlavné menu

MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE A3 s predĺženou 3 ročnou záručnou dobou

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov verejného obstarávateľa:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Ján Vaľovský
Telefón: 02/20462051
E-mail: jan.valovsky@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE A3 s predĺženou 3 ročnou záručnou dobou

4. Druh zákazky

Tovar/služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa (bod 1 výzvy)

6. Stručný opis zákazky

V prípade, že opis predmetu zákazky obsahuje konkrétny druh, názov, typ tovaru je možné ponúknuť ekvivalentný tovar, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na technické špecifikácie verejného obstarávateľa.

Laserové multifunkčné zariadenie

Parameter :

Minimálne požadované parametre :

Základné funkcie

Kopírka, tlačiareň, skener, fax

Technológia tlače

Laser

Maximálny formát tlače / média

papier A3.A4,A5, B4, B5, obálky, fólia

Kapacita str./mes

200 000

Najlepšia kvalita výtlačku (dpi)

1200 x 1200

Duplex - automatická obojstranná tlač

Áno

Rozhranie MFP

USB + RJ45 sieťové

Farebná tlač

Áno

Podporované OS (min.)

Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Windows 2008 Server R2 Foundation, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Normálna rýchlosť tlače (A4/A3 za min.)

min 45

Automatický podávač dokumentov (ADF)

Áno

Bezokrajová tlač

Nie

Typ skenera

plochý, farebný

Rozlíšenie skenera (dpi)

600 x 600

Fax

Áno

Veľkosť pamäti faxu

min 500 str.

príslušenstvo

Ovládače, napájací kábel 230V, toner čierny + cyan, magenta, yellow

záruka

36 mes

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

30232110-8 laserové tlačiarne

8. Celkové množstvo alebo rozsah
1 ks multifunkčného zariadenia + požadovaný predĺžený 3 záručný servis

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
8.622,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Dodávka tovaru do 14 dní od doručenia objednávky

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Uchádzač v ponuke priloží kópiu oprávnenia dodávať tovar

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 22.4.2014 do 15,00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
Nie sú

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Publikované 8.4.2014

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti