Hlavné menu

Nákup propagačno - prezentačných predmetov.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba : Mgr. Bc. Jana Hantonová, MBA
Telefón: 02/2046 2915
E-mail: jana.hantonova@emplyoment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Nákup propagačno - prezentačných predmetov.

4. Druh zákazky
tovar / služba / stavebná práca


5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Sekcia riadenia ESF, Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia. V rámci tejto zodpovednosti je povinný zamedziť neefektívnym výdavkom.
S cieľom zabezpečiť túto úlohu verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie.

Predmetom tejto zákazky je nákup reklamných a prezentačných materiálov určených na podporu prezentácie.
V zmysle požiadaviek:
· Sladká reklama – ovocné cukríky s potlačou. Celkový počet 30 kg s jednofarebnou potlačou ESF a OP ZaSI.

Cukríky 30 kg.

Jednofarebná tlač

Cena spolu

· Prezentačné predmety - jednofarebná potlač loga ESF a OP ZaSI.

predmet zákazky

počet ks

cena za ks s potlačou

reflexná páska na ruku

1000

pero obyč.

1000

pero darčeková sada

300

notes pre deti

300

hrnček

400

hlavolam pre deti

300

plážová podložka

500

pastelky pre deti

500

žetón + LED prívesok

500

žetón na kľúče

500

LED prívesok

500

magnet

500

taška

500

dáždnik

500

USB 32GB

1000

aroma visačka

200

sada náradia

500

CENA SPOLU

9000 ks

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

CPV

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
Cukríky s potlačou: 30 kg
Prezentačné predmety: 10000 ks

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
Cukríky s potlačou: 520 EUR bez DPH
Prezentačné predmety: 19 320 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania :
V termíne do 27.4.2014 je potrebné dodať minimálne 2/3 požadovaného reklamného tovaru s potlačou. Lehota viazanosti ponuky je do 30.05.2014

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk sú:
1. Celková najnižšia cena cukríkov s potlačou, bez DPH.
2. Celková najnižšia cena prezentačných predmetov s potlačou, bez DPH.
S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenovú ponuku , bude následne uzatvorená zmluva .

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu. Postačuje vytlačený doklad z internetu, ktorý bude podpísaný a opečiatkovaný.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :
Dátum a čas: dňa 10.4.2014 do 12:00 hod .
Do podateľne osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode č.1.
Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na adresu uvedenú v bode č.1.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi.

15. Doplňujúce informácie :
Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke s označením:
- adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača
- názov predmetu obstarávania „Nákup propagačno - prezentačných predmetov“
- výrazné označenie: „Súťaž – neotvárať“ na prednej strane
Ponuka musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača

    • Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu
    • Kontaktnú osobu, telefónne číslo a e-mailovú adresu

2. Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 13
3. Návrh na plnenie kritérií
Lehota viazanosti ponuky: do 30.05.2014

16. Ostatné :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:
Nie

V Bratislave dňa 31.03.2014

Ing. Albert Németh
generálny riaditeľ sekcie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti