Hlavné menu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
a/ Bc. Ivan Kyselý, Telefón: 02/2046 1115, E-mail: ivan.kysely@employment.gov.sk ,
Internetová adresa: www.employment.gov.sk
b/ Ing. Jiří Smaha, Telefón: 0905/794613, E-mail: j.smaha@ums.sk,

3. Názov predmetu zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
4 Druh zákazky : služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, Bratislava 81643

6. Stručný opis zákazky: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre súbor 18-tich služobných motorových vozidiel
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

8. Celkové množstvo alebo rozsah: Uvedené v bode 6.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2.312,92 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: začiatok poistenia: 31.12.2013, trvanie poistenia: 1 rpk

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena, najvýhodnejšia ponuka

12. Použije sa elektronická aukcia: Nie

13. Podmienky účasti: Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2b.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: Dátum a čas: dňa 22.11.2013 do 00:00 hod e-mailom

15. Doplňujúce informácie:
a) poistenie flotilové alebo súborné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
b) spôsob platenia: ročne
16. Ostatné:
a) k návrhu na poistenie žiadame predložiť možnosti nahlasovania a odhlasovania motorových vozidiel z/do poistenia e-mailovou poštou, prípadne obdobným spôsobom
b) žiadame uviesť garantovanú dobu doručenia bielej a zelenej karty
c) v prípade uzavretia poistnej zmluvy uviesť možnosti benefitov

Bratislava, 04. 11. 2013

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti