Hlavné menu

Prenájom kongresovej sály a cateringové služby

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba: Ing. Katarína Danielis
Telefón: 02/2046 2319
E-mail: katarina.danielis@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Prenájom kongresovej sály a cateringové služby

4 Druh zákazky
služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Bratislava – širšie centrum

6. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je prenájom kongresovej sály, techniky a cateringové služby.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
551 00000-0 Hotelové služby

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvá minimálne v rozsahu 10 podujatí pre max. 200 ľudí/1 podujatie. Presný počet ľudí bude uvedený v objednávke.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19.999,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Na obdobie 24 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 21.5.2015 do 12.00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
Uchádzač v rámci ponuky uvedie návrh na plnenie kritérií na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy, ako aj doklady podľa bodu 13. tejto výzvy. Takisto aj popis služby tak, aby bolo možné overiť splnenie požadovanej špecifikácie podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda podľa predloženej cenovej ponuky a služby budú objednávané na základe objednávok. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

Návrh na plnenie kritérií

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, IČO, Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Predmet zákazky

Merná jednotka

Predpokladaný počet

Jednotková cena s DPH

Celková cena s DPH

Prenájom kongresovej sály

1 hodina

5 hodín

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Prenájom techniky (dataprojektor, plátno min 3x5m, ozvučenie s technikou, mikrofónmi)

1 hodina

5 hodín

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Prenájom tlmočníckych kabín so zariadením

1 hodina

5 hodín

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Parkovanie

1 hodina

5 hodín

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Coffee break. – káva/čaj, smotana do kávy, cukor, minerálka 0,5l, slané a sladké pečivo, chlebíčky/mix kanapiek, ovocie

Osoba

70 osôb

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Obed – min. 3-chodové menu podávané bufetovým spôsobom (0,33 l polievka, hlavné jedlo – 150g mäsový pokrm, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka

Osoba

70 osôb

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Celková cena

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

V .................................. dňa .................................

...................................................
Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu

PRÍLOHA č. 1
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Požiadavky na kongresovú sálu:
- kapacita do 200 osôb s rôznymi možnosťami sedenia, denné svetlo s možnosťou zatemnenia
- klimatizácia, WIFI
- tlmočnícke kabíny s tlmočníckou technikou,
- dataprojektor, plátno min.3x5m,
- ozvučenie sály s technikou
- priestory pred kongresovou sálou s využitím na prezentáciu aj s možnosťou umiestnenia obrazovky
- flipcharty s príslušenstvom
- možnosť kopírovacích služieb
- bezbariérový vstup
- ubytovacie kapacity
Požiadavky na catering:
- obedy bufetovou formou – min. 3-chodové menu podávané bufetovým spôsobom (0,33 l polievka, hlavné jedlo – 150g mäsový pokrm, možnosť výberu vegetariánskeho jedla, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka,

- kávové prestávky – káva/čaj, smotana do kávy, cukor, minerálka 0,5l, slané a sladké pečivo, chlebíčky/mix kanapiek, ovocie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti