Hlavné menu

Projekt pre realizáciu klimatizácie budov MPSVR SR na Špitálskej 4,6,8 v Bratislave

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimíra Csizmaziová
Telefón: 02/2046 2307
E-mail: vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
Internetová adresa: http://www.employment.gov.sk/

3. Názov predmetu zákazky:
Projekt pre realizáciu klimatizácie budov MPSVR SR na Špitálskej 4,6,8 v Bratislave
4 Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu centrálnej klimatizácie budov MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71200000-0 Architektonické a súvisiace služby

8. Celkové množstvo alebo rozsah
1 ks projektovej dokumentácie v papierovej podobe a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
15 000,00 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
02/2014

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena v € s DPH

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Uchádzač predloží kópiu dokladu podľa § 26 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, dokladom o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 18.12.2013 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
Obhliadka priestorov MPSVR SR je možná. Kontaktná osoba je Ing. Společník, vedúci oddelenia správy majetku a prevádzky 02/2046 1107, jozef.spolecnik@employment.gov.sk .

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva/objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

publikované: 16.12.2013

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti