Hlavné menu

Rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a SV

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Telefón: 02/2046 2195
E-mail: eva.dvoncova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV a SV

4 Druh zákazky

Stavebná práca

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 .

6. Stručný opis zákazky

- demontáž a montáž tepelnej izolácie potrubí
- demontáž a montáž vodovodného potrubia, vrátane armatúr, guľových uzáverov
- vodomer pre studenú vodu závitový, vodomer pre teplú vodu závitový, plombovanie vodomerov
- tlakové skúšky a dezinfekcia vodovodného potrubia
- doplnkové konštrukcie
- lešenie
- búracie práce, vŕtanie dier do betónu cez stropy
- presun hmôt, montážnych kapacít, doprava

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

IA13-5, 4523 2150 - 8

8. Celkové množstvo alebo rozsah
potrebná obhliadka

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
29.999,99 EUR bez DPH

10. Lehota dodania:
31.04.2014

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: 05.02.2014 do 12:00 hod.
Elektronicky (e-mail) kontaktnej osoby uvedený v bode 2, osobne do podateľne MPSVR SR alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň doručenia. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi.

15. Doplňujúce informácie
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia prác.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY: -

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti