Hlavné menu

Rokovacie stoličky

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Mgr. Andrea Tegzová
Telefón: 02/2046 2163
E-mail: andrea.tegzova@employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Rokovacie stoličky

4 Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Rokovacia stolička s podpierkami rúk
- chrómovaný kovový rám
- plastové podpierky rúk
- čalúnené sedadlo z odolnej látky
- operadlo zo sieťoviny
- stohovateľné
- nosnosť do 120kg.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

3911 0000-6

8. Celkové množstvo alebo rozsah
30 ks

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
2.500,00 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Termín dodávky do 14 pracovných dní od doručenia objednávky odberateľom a podpísania dodávateľom.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena, najvýhodnejšia ponuka

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 27.10.2013 do 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť elektronicky (e-mail) kontaktnej osoby uvedený v bode 2, osobne do podateľne MPSVR SR alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň doručenia. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi.
15. Doplňujúce informácie
-

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti