Hlavné menu

Servisná podpora k firewallu na obdobie troch rokov

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Ing. Renáta Guothová
Telefón: 0917 624 817
E-mail: renata.guothova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Servisná podpora k firewallu na obdobie troch rokov.
4 Druh zákazky

tovar

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 .

6. Stručný opis zákazky

Servisná podpora k aktívnym prvkom firewall CISCO na obdobie troch rokov k:

2 ks ASA5510-SEC-BUN-K9 ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES
1 ks ASA5510-BUN-K9 ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES
Predĺženie servisnej podpory je potrebné pre bezpečnostné zariadenia na oddelenie siete s rôznymi prístupovými právami a kontrolovanie toku dát medzi týmito sieťami.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48730000-4

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Predĺženie servisnej podpory na obdobie troch rokov.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
3.505,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Tri roky.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.
alebo písomne na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , Špitálska 4,6,8 ; 816 43 Bratislava, Odbor informačno-komunikačných technológií.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: Ponuky očakávame do 20.12.2013 do 09,00 hod.

15. Doplňujúce informácie
Nie

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Bratislave dňa 16.12.2013

publikované: 16.12.2013

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti