Hlavné menu

Služby spojené s organizáciou koncoročnej konferencie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 1


Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba : Mgr. Bc. Jana Hantonová, MBA
Telefón: 02/2046 2915
E-mail: jana.hantonova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Služby spojené s organizáciou koncoročnej konferencie.

4. Druh zákazky
tovar / služba / stavebná práca

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Zabezpečenie konferencie v Bratislave v zmysle prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritérií s nasledovnými službami:
prenájom jednej konferenčnej miestnosti
prenájom jednej miestnosti určenej pre tlačovú besedu
prenájom jednej miestnosti určenej na coffee break
prenájom technického vybavenia – predsednícky stôl, ozvučenie , mikrofóny, technická obsluha, dataprojektor, plátno,
stravovacie služby
parkovacie služby

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník: 79951000-5 Organizovanie seminárov
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál

8. Celkové množstvo alebo rozsah :
V zmysle prílohy č. 1 – tejto Výzvy

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :
4 340 EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania :
1x konferencia v termíne 16.12.2014, prípadne 17.12.2014, pre predpokladaný počet 100 účastníkov konferencie.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenovú ponuku za predmet zákazky , bude následne uzatvorená zmluva (príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služieb).

12. Použije sa elektronická aukcia :
Nie

13. Podmienky účasti :
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky. Postačuje vytlačený doklad z internetu, ktorý bude podpísaný a opečiatkovaný.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:
Dátum a čas: dňa 8.12.2014 do 09:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. tejto Výzvy s názvom zákazky: „Služby spojené s organizáciou koncoročnej konferencie“.
Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na adresu uvedenú v bode č.2.
Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená odosielateľovi.

15. Doplňujúce informácie:
Požiadavky na stravovanie:
obedy formou obedového menu/bufetu, ktoré obsahuje polievku, hlavné jedlo, minerálnu vodu (perlivá, neperlivá) a kávu (káva 7 g., cukor, mlieko)
Požiadavky na občerstvenie počas coffee break:
káva presso (káva 7 g., cukor, mlieko), čaj (cukor), minerálna voda (perlivá, neperlivá), ochutené džúsy (jablko, pomaranč, multivitamín), chlebíčky, ovocie, sladké koláče
Požiadavky na pracovnú miestnosť:
stoličky s možnosťou kinosedenia, predsednícky stôl so sedením pre cca 7 ľudí, ozvučenie , mikrofóny, technická obsluha, dataprojektor, plátno
16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií vo formáte XLS
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií vo formáte PDF
Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služieb vo formáte PDF

V Bratislave dňa 26.11.2014

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti