Hlavné menu

Služby spojené s organizáciou Národnej konferencie v rámci NP Národná stratégia zamestnanosti

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR- SEKCIA PRÁCE
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba:
Telefón: +421 907 210 015
E-mail: eva.paulinyova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Služby spojené s organizáciou Národnej konferencie v rámci NP Národná stratégia zamestnanosti
4. Druh zákazky

Poskytnutie služieb podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:

Bratislava
6. Stručný opis zákazky

Zabezpečenie konferencie v Bratislave v zmysle prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritérií s nasledovnými službami
· prenájom jednej (1) pracovnej miestnosti (4 hod.)
· prenájom technického vybavenia – PC s dataprojektorom, plátno, ozvučenie, rečnícky pult
· stravovacie služby

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný slovník: 79951000-5 Organizovanie seminárov
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál

8. Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle prílohy č. 1 – tejto Výzvy

9 . Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
1650 ,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
1x konferencia v novembri 2014 pre 100 účastníkov konferencie

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

12 . Použije sa elektronická aukcia
Nie

13 . Podmienky účasti
Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 8.10.2014 do 10,00 hod.

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. tejto Výzvy alebo je potrebné ju zaslať/doručiť na adresu uvedenú v bode 1 v uzatvorenej obálke s označením neotvárať!, názov zákazky: „Služby spojené s organizáciou Národnej konferencie v rámci NP NSZ“. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tomto bode bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

15. Doplňujúce informácie
Požiadavky na stravovanie
· obedy formou obedového menu, ktoré obsahuje polievku, hlavné jedlo a minerálnu vodu, kávu
Požiadavky na občerstveniepočas dňa:
· ½ l minerálna voda (perlivá, neperlivá)
· káva presso 7 g, cukor, mlieko
· čaj, cukor
Požiadavky na pracovnú miestnosť
· stoličky a konferenčné stoly s možnosťou školského sedenia
· PC s dataprojektorom, plátno,
· Ozvučenie 1 mobilný mikrofón, 1 pevný telefón, rečnícky pult
Za dodanie sa považuje kompletná realizácia objednávky.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluvapodľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHA:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií vo formáte XLS a PDF

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti