Hlavné menu

Služby súvisiace s inštaláciou a sfunkčnením Microsoft licencií

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kalafutová
Telefón: 02/ 2046 2128;
E-mail: andrea.kalafutova@employment.gov.sk ;
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Služby súvisiace s inštaláciou a sfunkčnením Microsoft licencií:
1x System Center Datacenter - SysCtrDatactr ALNG LicSAPk MVL 2Proc,
2x Windows Server Standard - WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc v súvislosti s následnou inštaláciou softvéru na manažment vzdelávania súvisiaceho s realizáciou projektu.

4 Druh zákazky

služby

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava:

6. Stručný opis zákazky

Služby spojené s inštaláciou a správnym spustením licenčných podkladov na serveroch v majetku MPSVR SR, vrátane prípravy na inštaláciu softvérových produktov spojených s projektom „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR“

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
72000000-5 Služby informačných technológií, konzultácie, vývoj, internet a podpora;

8. Celkové množstvo alebo rozsah:
Služby súvisiace s inštaláciou a sfunkčnením 3 Microsoft licencií uvedených v bode 3 v súvislosti s následnou inštaláciou softvérových produktov spojených s projektom „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR“ určených pre manažment vzdelávania a vzdelávacích aktivít zamestnancov MPSVR SR.

9.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 300 eur

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 10 kalendárnych dní od podpisu zmluvy

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena zákazky pri zabezpečení služieb v požadovanom rozsahu a kvalite, čo je nevyhnutné pre sfunkčnenie softvéru v súvislosti s realizáciou NP Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR.

12. Použije sa elektronická aukcia:
Nie

13. Podmienky účasti - pri realizácii VO:
Podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky.

14. Termín predloženia cenovej ponuky:
Dátum a čas: do 10. 09.2014 do 9.00 h.

15. Doplňujúce informácie:
Zákazka sa realizuje v rámci implementácie multicieľového národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR“, ITMS kódy: 27140130196 a 27130330028.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia www.esf.gov.sk .

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Uchádzači budú informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti