Hlavné menu

Tvorba webovej stránky pre operačný program Ľudské zdroje spolufinancovaný z prostriedkov EÚ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 1


Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba: Ing. Jana Szabóová
Telefón: +421/2/2046 2329
E-mail: jana.szaboova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Tvorba webovej stránky pre operačný program Ľudské zdroje spolufinancovaný z prostriedkov EÚ

4 Druh zákazky
tovar / služba / stavebná práca

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kancelária VSÚ
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky
Webová stránka operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného z prostriedkov EÚ ako moderný interaktívny komunikačný nástroj s cieľom zefektívniť komunikáciu smerom k širokej verejnosti, prijímateľom a žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) a k médiám.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72413000-8 – Návrh webových (www) sídiel

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Návrh na plnenie kritéria a špecifikácia požiadaviek na webovú stránku sú zosumarizované v prílohe k výzve č. 1 a 2.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19.999,- EUR bez DPH

10. Trvanie rámcovej zmluvy alebo lehota dodania
Rámcová zmluva na tvorbu webovej stránky pre operačný program Ľudské zdroje bude uzatvorená na 24 mesiacov podľa priloženej špecifikácie alebo do vyčerpania PHZ (19.999,- EUR bez DPH), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Lehota dodania služby je 40 dní od podpisu zmluvy.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie predložených cenových ponúk je neverejné na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky budú vyhodnocované kritériom – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Najvýhodnejšia ponuka bude ponuka uchádzača s najvyšším bodovým ohodnotením.
Kritériami hodnotenia sú:
a) Cenová ponuka na tvorbu webovej stránky operačného programu Ľudské zdroje – suma spolu bude predstavovať 70% hodnotenia. Najnižšia cenová ponuka z predložených ponúk dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie
b) Poskytnutie servisu vyjadrené sadzbou za 1 hodinu servisnej činnosti – táto jednotková sadzba bude predstavovať 30% hodnotenia. Najnižšia hodinová sadzba za servis webovej stránky dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie.
Následne komisia spočíta bodové ohodnotenie jednotlivých predložených cenových ponúk a zostaví poradie podľa bodového ohodnotenia.
Úspešným uchádzačom sa stane ten, kto po sčítaní bodového ohodnotenia získa najvyššie bodové ohodnotenie.

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
a) § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky (výpis z OR SR alebo Živnostenského registra SR). Tento doklad môže uchádzač nahradiť platným Zapísaním do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ZVO.
b) § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží prehľad o obrate za posledné tri roky podpísaný štatutárnym orgánom spoločnosti, minimálne v hodnote 59.997,- EUR bez DPH, alebo ich ekvivalent v cudzej mene a čestné vyhlásenie o finančnom obrate v oblasti, ktorej predmet činnosti sa týka, podložené preskúmateľnými dôkaznými prostriedkami (napr. kópie zmlúv, faktúr a pod.)
c) Všetky požadované doklady musia byť súčasťou ponuky.
d) Uchádzač bude v zmysle § 33 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vylúčený, ak :
- nesplnil podmienky účasti
- predložil neplatné doklady
- nepredložil požadované doklady alebo informácie
- poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie
e) Neplatnými dokladmi sú doklady:
- ktorým uplynula doba platnosti
- ktoré sú neúplné
- ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené
f) Obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača:
- ak uchádzač neposkytne vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny v lehote určenej obstarávateľom alebo v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ lehotu neurčil
- ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa
- uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 21.12.2015 do 12.00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
Návrh na plnenie kritéria a funkčná špecifikácia predmetu zákazky je obsahom príloh č. 1 a č. 2 tejto výzvy.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za tvorbu webovej stránky (podľa bodu 11a) prevyšuje 11.966,92 EUR bez DPH - finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová zmluva podľa predloženej cenovej ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

PRÍLOHY:
Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritéria ( .pdf , .xlsx )
Príloha č. 2 – podrobné vyšpecifikovanie jednotlivých položiek prílohy č. 1 ( .pdf )

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti