Hlavné menu

Vydanie špeciálnej prílohy

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2. Kontaktná osoba: Ing. Katarína Danielis
Telefón: 02/2046 2319
E-mail: katarina.danielis@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:
Vydanie špeciálnej prílohy v rámci periodika s celoslovenským pokrytím s cieľom propagovať výsledky operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za celé programové obdobie 2007-2013

4 Druh zákazky
Tovar, služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Celé územie SR

6. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je grafické zalomenie a vydanie špeciálnej plnofarebnej prílohy v periodiku s celoslovenským pokrytím v štátnom jazyku ku koncu novembra.

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
22200000-2 Noviny, denníky, periodiká a časopisy

8. Celkové množstvo alebo rozsah
Formát A3, počet strán 8, náklad 100.000 ks špeciálnej prílohy k periodiku.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
19.710,- eur

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Lehota dodania je koniec novembra 2015.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 4.11.2015 do 8.00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

15. Doplňujúce informácie
Uchádzač v rámci ponuky uvedie návrh na plnenie kritérií na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy, ako aj doklady podľa bodu 13. tejto výzvy. Takisto aj popis služby tak, aby bolo možné overiť splnenie požadovanej špecifikácie podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
Zákazka je spolufinancovaná z fondov EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak riadiaci orgán neschváli pridelenie finančných prostriedkov z fondov EÚ

Návrh na plnenie kritérií

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, IČO, Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Predmet zákazky

Merná jednotka

Predpokladaný počet

Jednotková cena s DPH

Celková cena s DPH

Grafické spracovanie textu, fotografií, tabuliek, grafov, infografiky

1 strana formát A3

8 strán

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Vydanie špeciálnej prílohy ako súčasť periodika (tlač a distribúcia)

ks

100.000 ks

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

Celková cena


......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................


......................., Eur (s DPH)

Slovom: ..............................

V .................................. dňa .................................

...................................................
Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu

PRÍLOHA č. 1
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Grafická príprava a spracovanie textu, fotografií, tabuliek, grafov a obrázkov, vytvorenie infografiky do špeciálnej prílohy v rámci periodika pri nasledovnej špecifikácií:
Formát: A3
Počet strán: 8
Farebnosť: 4+4
Text v slovenskom jazyku po jazykovej korektúre, fotografie, obrázky a podklady pre infografiku dodá objednávateľ.

Vydanie špeciálnej prílohy ako súčasť periodika, zabezpečenie tlače a distribúcie. Predmet zákazky – špeciálna príloha musí byť vydaná v slovenskom jazyku.
Umiestnenie: vložená v strede periodika ako súčasť periodika
Náklad: minimálne 100.000 ks
Deň vydania: v jeden deň v piatok na konci novembra 2015
Papier: v kvalite daného periodika
Distribúcia a predaj: celé územie SR

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti