Hlavné menu

Výroba titulkov pre videozáznam

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1 Názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4, 6, 8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba: Veronika Husárová
Telefón: 0917 846 641
E-mail: veronika.husarova@employment.gov.sk
Internetová adresa: www.employment.gov.sk

3. Názov predmetu zákazky:

Výroba titulkov pre videozáznam

4 Druh zákazky

služba

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

6. Stručný opis zákazky

Textový prepis videozáznamu, výroba a načasovanie titulkov do požadovaného videa. Rámcová dohoda.


7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

92100000-2 Filmové služby a videoslužby

8. Celkové množstvo alebo rozsah
3000 (počet minút)

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9 999,- EUR bez DPH

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Rámcová dohoda na 4 roky

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za 1 minútu titulkovania

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie

13. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 19.2.2014 do 17:00 hod.

15. Doplňujúce informácie
Poskytnutie titulkov najneskôr do 36 hodín od objednávky

16. Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi , bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti