Hlavné menu

Dočasná práca ako šanca pre znevýhodnených

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (opatrenie 50j) zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti kontrolnej skupine priemerne o 15 p.b. Dočasné zamestnávanie v samospráve zvyšuje aj mesačné zárobky podporených približne o 30 až 50 eur brutto . Efekt opatrenia sa prejavil na všetkých skupinách znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, najvýraznejšie v skupine dlhodobo nezamestnaných. Spomedzi podporených zamestnávateľov dosiahli najvyššiu úspešnosť mestá, školy a sociálne služby. Obce ako najčastejšie podporení zamestnávatelia v úspešnosti naopak mierne zaostávali. Účasť na opatrení na kvalifikovanejšej pozícii, napr. v administratíve alebo v službách bola spojená s výrazne vyššou účinnosťou po skončení opatrenia ako pri nekvalifikovanej pozícii. Účinnosť opatrenia môže preto ďalej zvyšovať podpora zamestnávania v rámci miest, škôl a na kvalifikovanejších pozíciách. Verejné výdavky na podporu zamestnania v rámci opatrenia 50j sa prostredníctvom daní a odvodov uplatnených účastníkov vrátia do štátneho rozpočtu približne do 7 až 8,5 rokov. Táto analýza ponúka zatiaľ najkomplexnejšie vyhodnotenie opatrenia 50j, pri ktorom bola využitá metóda propensity score matching , s odhadom čistého efektu opatrenia.

Dočasná práca ako šanca pre znevýhodnených - analýza čistej účinnosti opatrenia 50j (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk