Hlavné menu

Mentoring pomáha mladým zamestnať sa

Národný projekt Praxou k zamestnaniu (PkZ) zvýšil mieru zamestnanosti zúčastnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ) oproti nezúčastneným UoZ približne o 12 percentuálnych bodov. Účasť na projekte, ktorý bol sprostredkovaný úradmi práce v rokoch 2015 až 2019, zvyšuje šancu nezamestnaných mladých ľudí zamestnať sa na otvorenom pracovnom trhu. Pozitívne efekty projektu PkZ sa prejavili na účastníkoch, ktorí pracovali v štátnej aj súkromnej sfére; na kvalifikovaných ako aj menej kvalifikovaných pracovných pozíciách. Účinok opatrenia bol pozitívny pre osoby so základným, stredným, aj vysokoškolským vzdelaním; pre ženy aj mužov; pre mladších aj starších účastníkov; v malých aj veľkých obciach a vo všetkých regiónoch. Výdavky na projekt Praxou k zamestnaniu sa vrátia prostredníctvom daní a odvodov uplatnených účastníkov opatrenia do štátneho rozpočtu približne za 10 rokov, čo je zapríčinené hlavne vysokými nákladmi na jedného podporeného UoZ. Na základe výsledkov tejto analýzy sa odporúča zvážiť zaradenie opatrenia inšpirovaného projektom Praxou k zamestnaniu aj do Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Mentoring pomáha mladým zamestnať sa (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk