Hlavné menu

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením

Záverečná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením vyčísľuje výdavky na súčasné politiky sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania. Analýzou dostupných údajov, poznatkov z odbornej literatúry, diskusií s odborníkmi pracujúcimi v teréne a príkladov dobrej praxe doma a v zahraničí hodnotí ich efektivitu a dostupnosť a pomenúva medzery v súčasnom systéme verejných politík. Na základe zistení tak navrhuje opatrenia s cieľom zlepšiť spoločenské začlenenie ohrozených skupín, ktorý môže odomknúť nevyužitý potenciál pre rast ekonomiky.

Záverečná správa Ministerstva financií SR vznikla spoluprácou medzi Útvarom hodnoty za peniaze MF SR, Inštitútom vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR a Inštitútom sociálnej politiky MPSVaR SR.

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk