Hlavné menu

Nižšie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia pre znevýhodnených vďaka dotácii na výkon sociálnej práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže oddnes žiadať o príspevok na výkon sociálnej práce zamestnancami úradov práce. Ide o ďalšiu profesionalizáciu sociálnej práce s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo výzvu pre finančný príspevok „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II“ vo výške 15,2 miliónov eur na webovom sídle:
 

https://www.ludskezdroje.gov.sk/aktuality/integrovany-pristup-k-vykonu-socialnej-prace-zamestnancami-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny-ii

Žiadateľom je v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre úrady práce na celom území Slovenska je pripravená finančná podpora vo výške 15 259 567,62 EUR.

Financie sú určené na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, podporu rovnakých príležitostí a zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, ako aj na zvyšovanie ich zamestnateľnosti. Ide o pokračovanie komplexného prístupu v poskytovaní pomoci a poradenstve osobám z cieľovej skupiny podľa ich aktuálnych potrieb, a to v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Dôraz bude kladený na budovanie sieťovania v rámci úradov práce, ako aj sieťovania regionálnych možností pomoci cieľovej skupine so zreteľom na aktívne riešenie ich životnej situácie.

Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy, ďalej rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny, nízkopríjmové domácnosti, osoby so zdravotným postihnutím, marginalizované skupiny, jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v prevencii diskriminácie alebo sociálneho začlenenia, deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPODaSK a pod.

Realizácia projektu je plánovaná počas 13 mesiacov v zmysle hlavnej aktivity Operačného programu Ľudské zdroje „Podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá“ od 1. decembra 2022 do 31.decembra 2023.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk