Hlavné menu

Oprávnená osoba

Na pomoc v hmotnej núdzi má nárok :

  • občan Slovenskej republiky,
  • cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.


Občan sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi počas:

  • výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo umiestnenia v zariadení na základe rozhodnutia o zaistení podľa zákona o pobyte cudzincov,
  • členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné podmienky,
  • zahraničného študijného programu alebo zahraničného študijného pobytu zabezpečovaného prostredníctvom štipendia alebo grantu, ak dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a podľa podmienok zahraničného študijného programu alebo podmienok zahraničného študijného pobytu má zabezpečené základné životné podmienky.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk