Hlavné menu

Domácnosť

Domácnosť tvoria členovia domácnosti, ktorými na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sú:

 • jednotlivec,
 • manžel a manželka,
 • manžel, manželka a nezaopatrené deti ) žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 • rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako mesačná minimálna mzda a žijú s rodičmi v domácnosti,
 • rodičia a deti nad 25 rokov veku, žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia,
 • fyzické osoby, podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitného predpisu (podľa § 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • plnoleté fyzické osoby, podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou (podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z .z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.)


Člen domácnosti na účely tohto zákona nie je :

 • nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej rodinnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti,
 • fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody alebo
 • dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi a ktorému vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, a to aj, ak mu nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti v čase posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi už netrvá, alebo ktorému sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 • študent v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, ktorý žije v spoločnej domácnosti s rodičmi.
 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti